Informujemy, że od dzisiaj tj. 17 sierpnia 2022 r. można składać wniosek o dodatek węglowy.

Można go pobrać poniżej
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego.pdf

Klauzula informacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach.pdf
bądź w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach, pok. 5 i 6
w budynku Urzędu Gminy w Domaniewicach lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Domaniewicach
w dni robocze w godzinach 7-15 a od 1 września 2022 r. w godzinach 8-16
Więcej informacji mogą Państwo uzyskać, kontaktując się z nami pod nr tel. 46 838 36 41 lub 733 322 302 lub osobiście.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Dodatek węglowy wynosi 3000 złotych i jest on przyznawany jednorazowo. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, dodatek zostanie przyznany osobie, która złożyła wniosek jako pierwsza.

Dodatek będzie przysługiwał osobom, które nie skorzystały i nie korzystają z paliwa stałego zakupionego po cenie i od przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, wpisanego do Centrum Rejestru Podmiotów Akcyzowych, który sprzedawał paliwa stałe dla gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę, w celu wykorzystania na potrzeby własne tych gospodarstw domowych.

Wnioski elektroniczne (pliki o rozszerzeniach .pdf, .odt, .doc, .docx) wysyłane przez platformę ePUAP z wykorzystaniem formularza „Pismo ogólne do podmiotu pubicznego – stary wzór”, muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Instrukcja podpisywania plików profilem zaufanym: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/podpisz-dowolny-dokument-wykorzystaj-do-tego-profil-zaufany

 

Załączniki:

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego.pdf

Klauzula informacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach.pdf