Wójt Gminy Domaniewice informuje:
Każdy rolnik, chcąc odzyskać część zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien:

  • • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.
  • • do wniosku (jeżeli ubiega się o przyznanie limitu zwrotu na bydło) dołączyć informacje wydane przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierające dane o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych wg stanu na dzień 1 lutego 2022r.
oraz
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, którego byłem/am posiadaczem w 2021 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminie:
do 31 października 2022 r.
gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Załącznik:

Pismo – Zwrot podatku akcyzowego