Podsumowanie zrealizowanego projektu:

,,Nasze miejsce Integracji” współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

W ramach projektu ,,Nasze miejsce Integracji” zgłoszonego przez Sołectwo Skaratki, na działce ewidencyjnej nr 350/1 Obręb Skaratki, gmina Domaniewice w okresie sierpień –listopad 2020 r. wykonano następujące działania:

-utwardzony został terenu kostką brukową wokół budynku oraz dojścia do niego – ścieżka od furtki do wejścia do budynku,

-ułożone zostały obrzeża betonowe po długości siatki w celu wydzielenia terenu na nasadzenia zieleni,

-pomalowany został budynek na zewnątrz,

-zakupiono ziemię oraz zagospodarowano ją na powierzchni działki,

-zakupiono i ułożono agrowłókninę antychwastową pod nasadzenia,

-zakupiono i nasadzono tuje,

-zakupiono i rozsypano kamień pod nasadzenia,

-zakupiono i zasiano trawę na terenie działki.

W ramach w/w działań Mieszkańcy Sołectwa Skaratki wykonali, w czynie społecznym szereg prac m.in..:

– zorganizowali transport ziemi oraz wyrównali ją na powierzchni działki

-ułożyli agrowłókninę antychwastową pod nasadzenia

– nasadzili krzewy

-zorganizowali transport kamienia i rozsypali go pod nasadzenia

-zasiali trawę na terenie działki.

W ramach wykonywania w/w prac mieszkańcy Sołectwa wykorzystywali siłę rąk własnych oraz sprzęt rolniczy i ogrodniczy, który posiadają.

W ramach zrealizowanego projektu udało się osiągnąć jego cel, którym było: ,,Odnowienie budynku służącego do wspólnych spotkań dla mieszkańców oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół niego”.

1
2 st
3
4
5
6
7
8 88 9
10