Wścieklizna u lisa

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu zawiadamia o stwierdzeniu wścieklizny u lisa znalezionego martwego w lesie w miejscowości Gorzewo w gminie Gostynin. W związku z powyższym apeluje o zachowanie należytej ostrożności przez mieszkańców na terenie powiatu łowickiego szczególnie w odniesieniu do zwierząt wolno żyjących m.in. (lisów, nietoperzy, jenotów, saren).

Wścieklizna jest bardzo groźną, śmiertelną chorobą wywoływaną przez wirus z rodzaju Lyssavirus. Do zakażenia dochodzi przez pokąsanie człowieka przez chore zwierzę, bądź kontakt zwierzęcia z błonami śluzowymi, spojówkami lub uszkodzoną skórą człowieka. Głównym rezerwuarem wirusa są dzikie i domowe zwierzęta, tj. psy, koty, lisy, nietoperze.

Wścieklizna jest ostrą chorobą zakaźną ośrodkowego układu nerwowego, objawiającą się zapaleniem mózgu i rdzenia, prowadzącą do śmierci. Chorobę cechuje długi okres utajenia- zwykle od 1 do 3 miesięcy, później pojawiają się niespecyficzne objawy, tj. bóle głowy, gorączka, nudności, obrzęk wokół rany, Następnie pojawiają się porażenie mięśni i śpiączka. Charakterystycznym objawem jest wodowstręt i światło wstręt. W chwili pojawienia się objawów jest już zbyt późno na pomoc. Pokąsanie przez zwierzę, które może przenosić wściekliznę to stan zagrożenia życia. Zapobieganie wściekliźnie oparte jest na szczepieniu obowiązkowym psów i dobrowolnym kotów, lecz zalecanym przez Inspekcję Weterynaryjną oraz na szczepieniu poprzez wykładanie z samolotów szczepionki aby zaszczepić lisy i inne mięsożerne wolno żyjące. Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt:

  1. „Psy powyżej 3. miesiąca życia na obszarze całego kraju oraz lisy wolno żyjące na obszarach określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
  2. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
  3. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.
  4. Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarzy weterynarii,
    o których mowa w ust. 3. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie, o którym mowa w art. 24e ust. 2.”,

Dlatego bardzo istotnym elementem w ograniczaniu szerzenia się wścieklizny są coroczne szczepienia psów (obowiązkowe) i kotów (nieobowiązkowe, ale zalecane) towarzyszących człowiekowi, szczególnie tych utrzymywanych w gospodarstwach. W przypadku spotkania z dzikimi lub domowymi zwierzętami wykazującymi zachowania nietypowe dla swojego gatunku (wyraźna agresja u psów oraz nienaturalna spolegliwość, uległość, przyjazne nastawienie i brak lęku przed człowiekiem u dzikich zwierząt), należy zachować szczególną ostrożność. Zwierząt zachowujących się w taki sposób nie należy chwytać, karmić, pochylać się nad nimi ani głaskać. Podobnie należy zachować się w sytuacji kontaktu z nietoperzem aktywnym w środku dnia, który przebywa w budynku mieszkalnym i ma trudności z lataniem. O wystąpieniu zdarzeń należy poinformować najbliższego lekarza weterynarii, inspekcję weterynaryjną lub sanepid Zgłaszać należy również przypadki pogryzień zwierząt domowych przez dzikie.

Należy jednak pamiętać, że wścieklizna w Polsce nie została uznana za chorobę wygasłą, a obowiązek szczepienia psów nałożony jest ustawowo. Wynikają z tego konkretne obowiązki właściciela psa jak i konsekwencje opisane w art. 85 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt:

  1. „ust. 1a. Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie – od tego obowiązku – podlega karze grzywny.
  2. W sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 1a , stosuje się przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.”.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii,
ul. Starościńska 5A, 9 9-400 Łowicz
tel.: (46) 837-55-78, fax: (46) 837-52-88,
e-mail: lowicz.piw@wctgiw.gov.pl, www.piwlowicz.pl

Załącznik:

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii_20220420