W sierpniu tego roku Minister Sprawiedliwości ogłosił I nabór wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie realizacji przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z zapobieganiem przestępczości na 2022 rok w ramach Programu Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości na lata 2019-2025.

Dotacje celowe, w ramach niniejszego naboru wniosków, mogły zostać przyznane jednostkom sektora finansów publicznych (gminom/miastom na prawach powiatu) na nabycie w imieniu tych jednostek i na rzecz klubów sportowych: sprzętu, odzieży i obuwia sportowego niezbędnego do prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przyczynom przestępczości.

Dysponent Funduszu dopuszczał możliwość złożenia przez jedną gminę maksymalnie 3 wniosków do maksymalnej kwoty dotacji w wysokości 5 000,00zł.

Każdy wniosek musiał dotyczyć nabycia sprzętu sportowego na rzecz tylko jednego klubu sportowego.
Warunkiem przekazania sprzętu sportowego na rzecz określonego klubu sportowego jest prowadzenie przez klub zajęć sportowych na rzecz dzieci i młodzieży nieprzerwanie przez okres minimum 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Gmina Domaniewice w ogłoszonym naborze złożyła maksymalną ilość wniosków, czyli 3, każdy na kwotę 5 000,00zł, na rzecz 3 klubów sportowych działających na terenie gminy Domaniewice.
Te Kluby to:
1. Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica”
2. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Asik”
3. Wiejski Klub Sportowy METEOR RECZYCE.

Każdy z tych klubów promuje sport i zdrowy styl życia. Dobrze funkcjonujący klub stwarza dzieciom i młodzieży dobre warunki do uprawiania sportu i zapewnienia im jak najlepszy sprzęt do ćwiczeń i rozgrywek.

W klubie sportowym dzieci i młodzież uczą się właściwych zachowań społecznych i zdrowej rywalizacji, a czas spędzony w klubie jest czasem bez używek i z dala od ryzykownych grup, co z pewnością sprzyja przeciwdziałaniu przyczynom przestępczości.

To właśnie chcieliśmy osiągnąć składając wnioski w tym naborze

Dla potrzeb Uczniowskiego Klubu Sportowego „Błyskawica” z dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości Gmina Domaniewice zakupiła następujący sprzęt i wyposażenie sportowe:
1. łyżwy do jazdy szybkiej na krótkim torze – 2 pary
2. płotki lekkoatletyczne treningowe – 5 sztuk
3. oszczepy lekkoatletyczne – 2 sztuki

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ASIK” prowadzi drużyny Siatkarskie dziewcząt w kategoriach

W ramach realizacji umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości dla potrzeb Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „ASIK” zostało zakupionych 10 piłek siatkarskich oraz 10 kompletów strojów siatkarskich.

Z pozyskanych środków w ramach realizacji umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości dla potrzeb Wiejskiego Klubu Sportowego METEOR RECZYCE Gmina Domaniewice zakupiła 6 bramek do piłki nożnej.