Szanowni Państwo! Hodowcy Trzody Chlewnej, Rolnicy!

Choroby nie znają granic!!!

Rola bioasekuracji jest obecnie ważna, jak nigdy dotąd!

Bez włączenia hodowców i producentów świń
w proces zwalczanie ASF (samokontrola
bioasekuracji), nie ma szans na skuteczne
zabezpieczenie gospodarstw przed wirusem!

Każdy z nas (w ty m zwłaszcza hodowcy świń) ma możliwość ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się ASF, poprzez przestrzeganie stosownych zakazów i nakazów ustanowionych w prawodawstwie oraz postępując zgodnie z poniższymi wskazaniami:

Szanowni Hodowcy!
Aby ograniczyć ryzyko zakażenia świń wirusem ASF, w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, powinny być wdrożone wszystkie podstawowe zasady zabezpieczenia miejsc utrzymywania zwierząt (bioasekuracja),
w tym zwłaszcza:
• nie wolno kupować świń z niewiadomego źródła – czyli nieoznakowanych i bez świadectwa weterynaryjnego;
• należy stosować maty dezynfekcyjne przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstwa oraz przed wejściami do budynków inwentarskich;
• zabezpieczać budynki inwentarskie, magazyny pasz oraz miejsca przechowywania ściółki przed gryzoniami, owadami i dostępem zwierząt dzikich;
• ograniczać dostęp osób postronnych do zwierząt;
• zachować podstawowe zasady higieny – odkażanie rąk i obuwia, zmiana obuwia przed wejściem do pomieszczeń inwentarskich, stosowanie odzieży ochronnej;
• przestrzegać zakazu uczestniczenia w polowaniach na 72 godziny przed wejściem do chlewni, zakazu wnoszenia do gospodarstw części dzików itd.;
• nie pożyczać sprzętów, nie zatrudniać do obsługi chlewni osób, które hodują świnie;
• nie karmić zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia ani produktami pochodzenia zwierzęcego (w tym resztkami, zlewkami);
Obecnie nie ma szczepionek zapobiegających zachorowaniu świń na afrykański pomór świń, dlatego choroba ta zwalczana jest wyłącznie metodami administracyjnymi.

(W gospodarstwie, w którym wykryto ognisko ASF, Inspekcja Weterynaryjna wdraża wszystkie środki związane z likwidacją choroby, zgodnie z procedurami oraz rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2020/687, w tym m.in. zabicie i utylizację świń, oczyszczanie i dezynfekcję, wyznaczanie obszarów zapowietrzonego i zagrożonego.)
Musimy mieć świadomość, że spacer po lesie, grzybobranie, polowanie, sezonowe prace połowę, to potencjalne drogi wniesienia wirusa na teren gospodarstwa.

Jak temu zapobiec?

Dezynfekcja jest procesem mającym na celu eliminację drobnoustrojów chorobotwórczych poprzez działanie na ich struktury i metabolizm, w wyniku którego zniszczone zostają drobnoustroje oraz ich formy przetrwalnikowe. Uwaga! Skuteczna jest tylko dezynfekcja odpowiednio przy gotowanych. oczyszczonych i umytych powierzchni!

Najważniejsze właściwości środków dezynfekcyjnych :
1. Spektrum działania środka dezynfekcyjnego, stanowi jeden z kluczowych czynników jego wyboru.
2. Czas ekspozycji niezbędny do całkowitego zabicia drobnoustrojów – ważna cecha środka dezynfekcyjnego.
3. Środowisko działania środka dezynfekcyjnego.
4. Stężenie środka dezynfekcyjnego.
5. Zakres temperatur działania środka dezynfekcyjnego.
6. Mechanizm działania środka dezynfekcyjnego – stanowi jeden z kluczowych czynników jego skuteczności.
7. Biobezpieczeństwo stosowania środka dezynfekcyjnego.

W jaki sposób myjesz swój samochód? Tylko wodą?
W jaki sposób myjesz naczynia? Tylko wodą?
Jak myjesz SIEBIE? Tylko wodą?
DETERGENTEM!!!
Co jest bardziej brudne – TY czy obiekty
inwentarskie?

Pamiętajmy! Środki dezynfekcyjne wykazują skuteczne działanie tylko w środowisku mokrym.

Czynniki decydujące o wyborze określonego środka dezynfekującego:
1. Dostępność na rynku
2. Łatwy transport, kompatybilność z innymi produktami w trakcie transportu / kategoria produktów niebezpiecznych (ubezpieczenie)
3. Proste przechowywanie, stabilność przy ruchu i w większości zakresów temperatur, długi okres przydatności do użycia.
4. Użycie – prostota użycia i biobezpieczeństwo (sprzęt ochrony osobistej), bezpieczeństwo dla operatora w trakcie przygotowania
5. Zgodność z procedurą czyszczenia (brak interakcji chemicznej)
6. Właściwa penetracja różnych powierzchni przez środek dezynfekcyjny (powierzchnie porowate)
7. Możliwość wykorzystania dostępnego na fermie sprzętu

Na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zamieszczono wykaz zawierający produkty biobójcze o działaniu wirusobójczym.
Informacje o ASF są dodatkowo opisane w materiałach dostępnych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii (https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/objawy-i-dalsze-postepowanie)