Informacja

Ogłoszenie

Wójt Gminy Domaniewice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

 

I. Rodzaj i cele zadań zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
1. Nazwa zadania konkursowego:„Prowadzenie działań aktywizacyjnych skierowanych do mieszkańców Gminy Domaniewice w wieku 60 lat i więcej” – środki przeznaczone na realizację zadania: do 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Możliwe jest dodanie tytułu tematycznego zadania.
1.1. Cele zadania:
a) aktywizacja osób w wieku emertyalnym,
b) promocja aktywnego i zdrowego trybu życia.
1.2. Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:
a) przygotowanie i organizacja wycieczek, rajdów, festynów sportowo-rekreacyjnych dla osób w wieku emerytalnym,
b) upowszechnianie aktywnego wypoczynku w środowisku osób w wieku emerytalnym,
c) działania na rzecz integracji osób w wieku emerytalnym ze społecznością lokalną;
1.3. Projekt powinien obejmować swym zakresem jak największą liczbę mieszkańców Gminy Domaniewice w wieku 60 lat i więcej.
2. Nazwa zadania konkursowego: „Wypoczynek dzieci i młodzieży – wyjazdy” – środki przeznaczone na realizację zadania: do 3.000 zł (słownie : trzy tysiące złotych)
Możliwe jest dodanie tytułu tematycznego zadania.
2.1. Cele zadania:
a) organizacja wypoczynku realizowanego w formie wyjazdowym poza terenem Gminy Domaniewice,
b) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku (np. wycieczka, obóz, kolonia, biwak) w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączonego z pogłębianiem wiedzy i rozwijaniem umiejętności, postaw, zainteresowań, uzdolnień, a także integracji i nawiązywaniu kontaktów, pogłębianiu relacji społecznych (np. poprzez zajęcia sportowe, plastyczne, gry i zabawy), dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Domaniewice.
2.2. Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:
a) zapewnienie dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Domaniewice udziału w zorganizowanych zajęciach ogólnorozwojowych, zajęciach na świeżym powietrzu i w obiektach zamkniętych w ramach wyjazdów wypoczynkowych,
b) aktywizacja dzieci i młodzieży zagospodarowanie ich czasu wolnego,
c) umożliwianie rozwijania pasji i zainteresowań u dzieci i młodzieży,
d) odciążenie rodziców dzieci i młodzieży szkolnej,
e) podnoszenie poziomu życia dzieci i młodzieży poprzez stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku,
f) zorganizowany wypoczynek winien także promować działania mające na celu kształtowanie aktywnych postaw wśród dzieci i młodzieży, sprzyjających ich rozwojowi oraz kształtowania postaw obywatelskich, szacunku do innych, samodzielności, kreatywności itp.
3. Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:
– niezbędnych do realizacji zadania (np.: pokrycia kosztów organizacji i realizacji wycieczek, rajdów, festynów sportowo-rekreacyjnych).
– spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów – możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta,
– związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna zadania);
4. Koszty, które nie mogą być finansowane z dotacji:
– zakupy i wydatki inwestycyjne, remonty i adaptacje pomieszczeń,
– prowadzenie działalności gospodarczej,
– odsetek z tytułu nieterminowych zobowiązań,
– zakup tytoniu, alkoholu oraz innych środków odurzających,
– mandaty karne, odsetki za zwłokę, kar finansowych,
– wydatki niezwiązane bezpośrednio z zadaniem.
5. Podaje się do wiadomości, że w 2023r. kwota dotacji realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzezc osób w wieku emerytalnym pn.„Prowadzenie działań aktywizacyjnych skierowanych do mieszkańców Gminy Domaniewice w wieku 60 lat i więcej” wynosiła 10.000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
II. Zasady przyznawania dotacji
1. O dotację mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
3. Udział wkładu własnego w realizację zadania publicznego nie może być niższy niż 10% w stosunku do planowanych kosztów dotacji. Wkład oferenta w realizację zadania może pochodzić z:
a) wkładu własnego finansowego;
b) wkładu osobowego;
c) świadczenia pieniężnego od odbiorców zadania.
4. Wycena wkładu rzeczowego wnoszonego do oferty nie będzie brana pod uwagę. Oferent powinien wpisać w ofercie posiadane zasoby rzeczowe do realizacji zadania publicznego bez ich wyceny.
5. Realizatorami zadania mogą być wyłącznie organizacje, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Domaniewice.
6. Dopuszcza się wybór więcej niż jednej oferty w ramach jednego zadania.
7. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Domaniewice.
III. Termin i warunki realizacji zadania
1. Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 1 lipca 2024 r. a kończyć nie później niż 30 listopada 2024 r .
2. Szczegółowy termin realizacji zadania zostanie określony w umowie.
3. Czas realizacji zadania powinien obejmować okres: przygotowania, przeprowadzenia, zakończenia i jego rozliczenia.
4. Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, w sposób celowy, zgodnie z zawartą umową.
5. Koszty realizacji zadania poniesione przez Oferenta przed podpisaniem umowy nie podlegają refundacji przez Gminę.
6. Do czasu zawarcia umowy Oferent może realizować zadanie korzystając ze środków własnych proporcjonalnie ujętych w kosztach realizacji zadania.
7. Dopuszcza się w trakcie realizacji zadania możliwość dokonywania przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami o 20 % z zachowaniem danego kosztu oraz nie dodając nowego, z zastrzeżeniem kosztów osobowych, w których dopuszczalna wysokość przesunięć może wynosić 10 % (dot. wynagrodzenia trenerów, księgowych itp.). Zmiany do wyżej określonych poziomów nie wymagają aneksu do umowy.
8. Oferent powinien posiadać doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.
9. Podmioty, które otrzymują dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, że realizowane zadanie jest dofinansowane z budżetu Gminy Domaniewice. Informacja ta powinna być podana stosownie do charakteru zadania.
10. Do sprawozdania z wykonania zadania publicznego Oferent będzie musiał załączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcie rezultatów założonych w ofercie lub jej aktualizacji oraz dodatkowe materiały, mogące dokumentować działania faktycznie podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, zdjęcia), jak również wykaz dowodów księgowych oraz innych dokumentów, na podstawie których określono całkowity koszt realizacji zadania publicznego. Zestawienie powinno uwzględniać co najmniej: rodzaj kosztu, nazwę działania, numer i datę dokumentu, datę sprzedaży, datę zapłaty oraz źródła finansowania (dotacja, wkład własny finansowy, wkład własny rzeczowy, koszty finansowane ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania).
11. Oferent będzie musiał poinformować (do 7 dni od planowanego działania) o jego przewidywanym nieodbyciu się.
IV. Warunki składania ofert
1. Oferta musi zostać złożona zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań,
2. Oferta powinna zawierać w szczególności wymogi określone w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Oferty należy sporządzić w jednym egzemplarzu w języku polskim.
4. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą brane pod uwagę.
5. Nie wymaga się wskazywania komplementarności zadania z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty.
6. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia, poprawienia lub sporządzenia wyjaśnień do złożonych Ofert (w przypadku omyłek nieistotnych).
7. W celu usprawnienia przeprowadzenia procedury oceny złożonych ofert oraz późniejszego przygotowania umów – oferent może złożyć następujące dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem:
a) kopia statutu stowarzyszenia,
b) wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego, lub inny dokument stanowiący o podstawie działalności danego oferenta (np. wpis do rejestru stowarzyszeń w Starostwie Powiatowym),
c) uchwałę walnego zgromadzenia upoważniające członków zarządu do podpisywania dokumentów,
d) oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego wraz ze wskazaniem numeru konta oferenta.
V. Termin oraz miejsce składania ofert
1. Oferty dotyczące zadania należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Domaniewicach, ul. Główna 2 (pokój nr 1) w terminie do dnia 01 lipca 2024 r. do godziny 15.00.
2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem ” Oferta na realizację zadania publicznego w 2024 roku w zakresie: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym / działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.* ” (* niepotrzebne skreślić)
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty
1. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
2. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Wójtowi Gminy Domaniewice.
3. Wyboru ofert dokonuje się niezwłocznie, a wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy;
3) na stronie internetowej Gminy;
4. Przy wyborze ofert Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami:
1) możliwość realizacji zadania publicznego;
2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego;
3) udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
4) dotychczasową współpracę.
5. Oferentowi może zostać przyznana niższa kwota dotacji niż wnioskowana. Przyznanie niższej kwoty dotacji zobowiązuje oferenta odpowiednio do korekty syntetycznego opisu zadania/opisu zakładanych rezultatów/kalkulacji przewidywanych kosztów/harmonogramu realizacji zadania. Zmiana zakresu zadania nie może naruszać istoty zadania przedstawionego w ofercie.
6. Brak przedstawienia zaktualizowanych dokumentów wymienionych w pkt. 5 w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o przyznaniu niższej niż wnioskowana kwoty dotacji jest równoznaczne z odstąpieniem od podpisania umowy dotacyjnej.
7. Oferty niespełniające wymogów formalnych zostają odrzucone.
8. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących braków formalnych:
a) złożenie po terminie,
b) niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty (jeżeli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta lub zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać np. „nie dotyczy),
c) zgłoszenie na niewłaściwym formularzu,
d) złożenie przez podmiot nieuprawniony,
e) złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu,
f) zakres zadania nie jest zgodny z celami konkursu,
g) oferta nie zawiera obligatoryjnych rezultatów określonych w ogłoszeniu konkursowym.
9. Oferty muszą zostać podpisane przez osoby uprawnione zgodnie z dokumentem potwierdzającym te uprawnienia. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – z czytelnym podpisem umożliwiającym weryfikację osób podpisujących ofertę.
10. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Domaniewice po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
11. W postepowaniu konkursowym oferentom nie przysługuje tryb odwoławczy.
VII. Unieważnienie otwartego konkursu ofert
Otwarty konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
1) nie złożono żadnej ofert,
2) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność oferenta.
2. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta z przyczyn opisanych wyżej, Wójt może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę lub na ogłoszenie nowego konkursu.
3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą a Oferentem.
4. Wyłoniony podmiot, który otrzyma dotację zobowiązany jest do:
a) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania,
b) dostarczenia na wezwanie Wójta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Kontrola, o której mowa nie ogranicza prawa organowi administracji publicznej zlecającej zadanie do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
5. Obowiązujące formularze oferty i sprawozdania znajdują się w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań – Dz. U. z 2018r. poz. 2057 i są dostępne na stronie www.pozytek.gov.pl .
6. Lista podmiotów ubiegających się o dotację, rodzaj zadania i wielkość przyznanej dotacji zostanie opublikowana na stronie internetowej BIP www.domaniewice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaniewicach.

Załącznik:

Zarządzenie nr 53-24 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 6 czerwca 2024 r.pdf