Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice Bartłomiej Jurga zawiadamia, że w dniu 28 maja 2024 roku o godz. 14:00 w GOK’u odbędzie się II sesja Rady Gminy Domaniewice.

Szanowni Państwo, obrady II sesji będą, jak zawsze, transmitowane na żywo, a zatem zapraszamy do śledzenia transmisji online.

Proponowany porządek obrad II sesji Rady Gminy Domaniewice

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawa zmiany budżetu Gminy Domaniewice na rok 2024 – podjęcie uchwały.
 5. Sprawa  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2024 – 2032  – podjęcie uchwały.
 6. Sprawa wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w m. Skaratki w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego – podjęcie uchwały.
 7. Sprawa reprezentowania Gminy Domaniewice w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „BZURA” – podjęcie uchwały.
 8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Domaniewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023.
 9. Informacja za 2023 rok z wykonania Uchwały Nr XV/103/20 Rady Gminy Domaniewice z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad zbywania, nabywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieokreślony.
 10. Przedstawienie przez Wójta Gminy Raportu o stanie Gminy Domaniewice za rok 2023.
 11. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 12. Wolne wnioski i dyskusja.
 13. Zakończenie obrad.

 

Obrady Rady Gminy transmitowane będą na stronie https://domaniewice.sesja.pl/
Zapisy archiwalne z obrad Rady Gminy znajdują się na stronie https://domaniewice.sesja.pl/ .