Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice Bartłomiej Jurga zawiadamia, że w dniu 01 grudnia 2023 roku o godz. 14:00 w GOK u odbędzie się LV sesja Rady Gminy Domaniewice.
Szanowni Państwo, obrady LV sesji będą, jak zawsze, transmitowane na żywo, a zatem zapraszamy do śledzenia transmisji online

Proponowany porządek obrad LV sesji Rady Gminy Domaniewice

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawa zmiany budżetu Gminy Domaniewice na rok 2023 – podjęcie uchwały.
 5. Sprawa zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2023-2032– podjęcie uchwały.
 6. Sprawa obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Domaniewice – podjęcie uchwały.
 7. Sprawa ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka
  w Gminnym Klubie Malucha w Domaniewicach – podjęcie uchwały.
 8. Sprawa zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego
  i wolontariacie na rok 2024” – podjęcie uchwały.
 9. Sprawa podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie przyznawanych świadczeń osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – podjęcie uchwały.
 10. Sprawa ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – podjęcie uchwały.
 11. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 12. Wolne wnioski i dyskusja.
 13. Zakończenie obrad.

Obrady Rady Gminy transmitowane będą na stronie https://domaniewice.sesja.pl/
Zapisy archiwalne z obrad Rady Gminy znajdują się na stronie https://domaniewice.sesja.pl/portal/videos