Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice Bartłomiej Jurga zawiadamia, że w dniu 23 lutego 2024 roku o godz. 14:30 w GOK u odbędzie się LVIII sesja Rady Gminy Domaniewice.
Szanowni Państwo, obrady LVIII sesji będą, jak zawsze, transmitowane na żywo, a zatem zapraszamy do śledzenia transmisji online

Proponowany porządek obrad LVIII sesji Rady Gminy Domaniewice

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawa zmiany budżetu Gminy Domaniewice na rok 2024 – podjęcie uchwały.
 5. Sprawa zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2024 – 2032 –podjęcie uchwały.
 6. Sprawa udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakup pojazdu służbowego dla potrzeb funkcjonariuszy KPP w Łowiczu – podjęcie uchwały.
 7. Sprawa udzielenia pomocy finansowej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakup wyposażenia dla potrzeb strażaków z PSP w Łowiczu – podjęcie uchwały.
 8. Sprawa członkostwa Gminy Domaniewice w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka” -podjęcie uchwały.
 9. Sprawa zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały.
 10. Sprawa zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych – podjęcie uchwały.
 11. Sprawa wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Domaniewice a osobami fizycznymi – podjęcie uchwały.
 12. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 13. Wolne wnioski i dyskusja.
 14. Zakończenie obrad.

Obrady Rady Gminy transmitowane będą na stronie https://domaniewice.sesja.pl/
Zapisy archiwalne z obrad Rady Gminy znajdują się na stronie https://domaniewice.sesja.pl/portal/videos