Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice Bartłomiej Jurga zawiadamia, że w dniu 26 marca 2021 roku o godz13:00 odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Domaniewice.

Szanowni Państwo, obrady XXIII sesji będą, jak zawsze, transmitowane na żywo, a zatem zapraszamy do śledzenia transmisji online.

Proponowany porządek obrad XXII Sesji Rady Gminy Domaniewice w dniu 26 marca 2021 r. godz. 13.00

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.  Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawa zmiany budżetu Gminy Domaniewice na rok 2021 – podjęcie uchwały.
 5. Sprawa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty obszarów wsi: Krępa, Rogóźno Pierwsze i Skaratki – podjęcie uchwały.
 6. Sprawa przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Domaniewice  w  2021r. – podjęcie uchwały.
 7. Sprawa uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Domaniewice na lata 2021 – 2025- podjęcie uchwały.
 8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gniny Domaniewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020.
 9. Sprawozdanie za 2020 rok z realizacji uchwały w/s ustalenia zasad zbywania, nabywania, zmiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieokreślony.
 10. Sprawozdanie z wykonania zadań Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Domaniewice za rok 2020r.
 11. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020.
 12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 za rok 2020r.
 13. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Domaniewicach  za  rok  2020.
 14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach za rok 2020.
 15. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 16. Wolne wnioski i dyskusja.
 17. Zakończenie obrad.

Obrady Rady Gminy transmitowane będą na stronie https://domaniewice.sesja.pl/
Zapisy archiwalne z obrad Rady Gminy znajdują się na stronie https://domaniewice.sesja.pl/ .