Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice Bartłomiej Jurga zawiadamia, że w dniu 07 grudnia 2021 roku o godz. 13:00 odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Domaniewice.
Szanowni Państwo, obrady XXXI sesji będą, jak zawsze, transmitowane na żywo, a zatem zapraszamy do śledzenia transmisji online. 

Proponowany porządek obrad XXXI Sesji Rady Gminy Domaniewice w dniu 07 grudnia 2021r. godz. 13.00
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Sprawa zmiany budżetu Gminy Domaniewice na 2021 rok – podjęcie uchwały.
5. Sprawa zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2021-2024 wraz z prognozą długu na lata 2021-2031 – podjęcie uchwały.
6. Sprawa pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podjęcie uchwały.
7. Sprawa uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Domaniewice – podjęcie uchwały
8. Sprawa ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Domaniewice – podjęcie uchwały.
9. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
10. Wolne wnioski i dyskusja.
11. Zakończenie obrad

Obrady Rady Gminy transmitowane będą na stronie https://domaniewice.sesja.pl/
Zapisy archiwalne z obrad Rady Gminy znajdują się na stronie https://domaniewice.sesja.pl/ .