Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice Bartłomiej Jurga zawiadamia, że w dniu 30 sierpnia 2022 roku o godz. 14:00 odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Domaniewice.
Szanowni Państwo, obrady XXXIX sesji będą, jak zawsze, transmitowane na żywo, a zatem zapraszamy do śledzenia transmisji online.

Proponowany porządek obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Domaniewice

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Sprawa zmiany budżetu Gminy Domaniewice na 2022 rok – podjęcie uchwały.
  5. Sprawa zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2022-2025 wraz z prognozą długu na lata 2022-2032 – podjęcie uchwały.
  6. Sprawa określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela – podjęcie uchwały
  7. Sprawa określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Domaniewice w roku szkolnym 2022/2023– podjęcie uchwały.
  8. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
  9. Wolne wnioski i dyskusja.
  10. Zakończenie obrad

Obrady Rady Gminy transmitowane będą na stronie https://domaniewice.sesja.pl/
Zapisy archiwalne z obrad Rady Gminy znajdują się na stronie https://domaniewice.sesja.pl/ .