Najświeższe informacje z Domaniewic i okolic.

Informacja

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Zachęcamy do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024”

Załączniki:

Projekt Uchwały w.s Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.pdf

Zarządzenie nr 77.23.pdf

Zawiadomienie o LIII sesja Rady Gminy Domaniewice

Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice Bartłomiej Jurga zawiadamia, że w dniu 6 czerwca 2023 roku o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się LIII sesja Rady Gminy Domaniewice.
Szanowni Państwo, obrady LIII sesji będą, jak zawsze, transmitowane na żywo, a zatem zapraszamy do śledzenia transmisji online

Proponowany porządek obrad LIII sesji Rady Gminy Domaniewice

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Gminy Domaniewice.
 4. Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Gminy Domaniewice..
 5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RGD w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaniewice na rok 2023 – podjęcie uchwały.
 6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RGD w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2023-2032– podjęcie uchwały.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RGD w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników – podjęcie uchwały.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RGD w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa
  w Gminie Domaniewice w roku szkolnym 2023/2024   – podjęcie uchwały.
 9. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 10. Wolne wnioski i dyskusja.
 11. Zakończenie obrad.

Obrady Rady Gminy transmitowane będą na stronie https://domaniewice.sesja.pl/
Zapisy archiwalne z obrad Rady Gminy znajdują się na stronie https://domaniewice.sesja.pl/portal/videos

Ogłoszenie – nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w miejscowości Skaratki pod Rogóźno

Wójt Gminy Domaniewice
ogłasza
NIEOGRANICZONE PRZETARGI USTNE NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI
stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w miejscowości Skaratki pod Rogóźno oznaczonych jako działki nr 687/2, 687/3, 687/4, 687/5, 687/6, 687/7, 687/8, 687/9, 687/10, 687/11

Lp. Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej Położenie 

nieruchomości

 Powierzchnia
nieruchomości
w m²
Cena nieruchomości w złotych (brutto) Wadium 

w zł.

(brutto)

1. 687/2 LD1O/00026893/0 Skaratki pod Rogóźno, obręb Skaratki 2085 178.000,00 9.000,00
2. 687/3 LD1O/00026893/0 Skaratki pod Rogóźno, obręb Skaratki 1553 137.000,00 7.000,00
3. 687/4 LD1O/00026893/0 Skaratki pod Rogóźno, obręb Skaratki 1552 137.000,00 7.000,00
4. 687/5 LD1O/00026893/0 Skaratki pod Rogóźno, obręb Skaratki 1553 137.000,00 7.000,00
5. 687/6 LD1O/00026893/0 Skaratki pod Rogóźno, obręb Skaratki 1553 137.000,00 7.000,00
6. 687/7 LD1O/00026893/0 Skaratki pod Rogóźno, obręb Skaratki 1553 137.000,00 7.000,00
7. 687/8 LD1O/00026893/0 Skaratki pod Rogóźno, obręb Skaratki 1553 137.000,00 7.000,00
8. 687/9 LD1O/00026893/0 Skaratki pod Rogóźno, obręb Skaratki 1553 137.000,00 7.000,00
9. 687/10 LD1O/00026893/0 Skaratki pod Rogóźno, obręb Skaratki 1554 137.000,00 7.000,00
10. 687/11 LD1O/00026893/0 Skaratki pod Rogóźno, obręb Skaratki 1512 129.000,00 6.500,00

1. Nieruchomości ww. wolne są od nieujawnionych w księdze wieczystej ograniczonych praw rzeczowych oraz wszelkich ograniczeń w rozporządzaniu.
2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaniewice przedmiotowe działki położone są na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej, sieci energetycznej i wodociągowej.
3. Przetargi odbędą się w dniu 26 września 2023 roku w budynku Urzędu Gminy
w Domaniewicach, pok. nr 13, ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice, w kolejności podanej niżej:
– godz. 9.00 – działka nr 687/2,
– godz. 9.30 – działka nr 687/3,
– godz. 10.00 – działka nr 687/4,
– godz. 10.30 – działka nr 687/5,
– godz. 11.00 – działka nr 687/6,
– godz. 11.30 – działka nr 687/7,
– godz. 12.00 – działka nr 687/8,
– godz. 12.30 – działka nr 687/9,
– godz. 13.00 – działka nr 687/10,
– godz. 13.30 – działka nr 687/11.
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, w podanych wyżej wysokościach, najpóźniej do dnia 20 września 2023 roku na konto Urzędu Gminy w Domaniewicach BSZŁ O/Domaniewice 52 9288 1037 1980 0329 2000 0040 ZE WSKAZANIEM NR DZIAŁKI, KTÓREJ DOTYCZY. Za dzień wpłaty uważa się dzień wpływu środków na konto Urzędu. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków. Do przetargu powinni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.
5. Postąpienie w przetargu wynosi co najmniej 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
6. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
7. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca bez usprawiedliwienia nie stawi się
w wyznaczonym miejscu i czasie, do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
8. Osoby biorące udział w przetargu obowiązane są do:
a) zapoznania się z regulaminem przetargu oraz przedmiotem przetargu,
b) okazania komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
– dowodu tożsamości – osoby fizyczne,
– aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób uprawnionych do reprezentacji – osoby prawne.
c) zapoznania się z nabywaną nieruchomością przed przetargiem, gdyż granice nieruchomości nie będą wznawiane na koszt gminy.
9. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będących przedmiotem przetargów wymaga takiego zezwolenia.
10. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania przetargów z ważnych powodów.
11. Bliższych informacji o ww. nieruchomościach oraz regulaminie przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaniewicach, ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice, pokój nr 15, tel. 46 830-17-66, 46 830-17-60 w godzinach 8.00-15.00.

Mapa

 

Załącznik:

Ogłoszenie – sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Skaratki pod Rogóźno.pdf

Warsztaty ogrodnicze dla każdego

Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreiber zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa z powiatu łowickiego na warsztat realizowany w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”. Warsztat ogrodniczy to niepowtarzalna okazja, by odkryć fascynujący świat roślin i zanurzyć się w pięknie natury.

Podczas spotkań uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia nie tylko teoretycznej wiedzy, ale także praktycznych umiejętności. Eksperci podzielą się cennymi informacjami na temat zapomnianych odmian warzyw, a także podpowiedzą, gdzie można uzyskać ich nasiona. Zostanie również poruszony bardzo ważny temat dotyczący suszy, która dotyka nie tylko dzikie ekosystemy, ale również przydomowe ogródki.

Aby wziąć udział w warsztacie wystarczy zadzwonić pod numer telefonu: 42 663 35 60. 

Na uczestników spotkania czekają upominki oraz poczęstunek.

Termin i miejsce spotkania:

21.08.2023 r. godz. 15:00

Starostwo Powiatowe w Łowiczu, ul. Stanisława Stanisławskiego 30

Serdecznie zapraszamy!

*Warsztat ogrodniczy organizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Lokalne Ekopraktyki

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) organizuje konkurs Lokalne Ekopraktyki, do udziału w którym serdecznie zapraszamy lokalne społeczności. Chcemy docenić najciekawsze inicjatywy ekologiczne, zrealizowane lokalnie w ciągu ostatniego roku.

Mogą to być m.in. sposoby na oszczędzanie energii i zasobów (np. zbieranie deszczówki; różnorodne biologicznie ogródki; retencja wody; proekologiczne miejsce spotkań; wymiana sąsiedzka; warsztaty ekologiczne; naprawy w duchu no-waste; niemarnowanie żywności, niemarnowanie zasobów, itd.). Aby projekt mógł być zgłoszony do konkursu, w jego przygotowanie powinno zostać zaangażowanych co najmniej 5 osób.

Konkurs skierowany jest do organizacji działających w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.
Jego uczestnikami mogą zostać np.: Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Gminne Ośrodki Kultury, organizacje społeczne, towarzystwa regionalne i inne organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich, posiadające wpis w odpowiednim dla wykonywanej działalności rejestrze, prowadzące działalność na minimum rok przed dniem ogłoszenia konkursu.

Najciekawsze inicjatywy ekologiczne zostaną nagrodzone oraz zaprezentowane w publikacji MKiŚ. Więcej szczegółów oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej ministerstwa, pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/ekopraktyki.

Zakończenie inwestycji pn.: ,,Modernizacja dróg w miejscowości Reczyce, Sapy oraz Stroniewice-Strzebieszew”

W czerwcu 2023 r. została zakończona inwestycja realizowana przez Gminę Domaniewice w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach w/w zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Domaniewice zostały zmodernizowane następujące drogi:

– w miejscowości Reczyce odcinek drogi nr 105106 E i odcinek drogi nr 105111 E;

– w miejscowości Sapy droga nr 105101 E;

– w miejscowości Stroniewice – Strzebieszew droga nr 105108 E.

Modernizacja polegała na ułożeniu nakładek asfaltowych, wykonaniu poboczy, oznakowaniu dróg, odmuleniu istniejących rowów.

Wykonawcą  robót była firma: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Łowiczu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Wartość dofinansowania: 3.705.000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 3.960.004,68 zł

Aktualny stan zagrożeń ASF

Ogniska ASF w Polsce w 2023 r (stan na 01.08.2023r.)

18 ognisk u świń w województwach:

 • – dolnośląskim
 • – wielkopolskim
 • – lubelskim
 • – warmińsko-mazurskim
 • – mazowieckim

1950 ognisk u dzików

Uwaga ASF

Informacja

Ogłoszenie

Urząd Gminy w Domaniewicach informuje, że w związku z Zarządzeniem Nr 150/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 26 lipca 2023 r. w dniu 1 sierpnia 2023 r. odbędzie się trening systemu ostrzegania i alarmowania umożliwiający jednocześnie oddanie hołdu uczestnikom Powstania Warszawskiego.

W ramach wyżej wymienionego treningu przeprowadzona zostanie w dniu 1 sierpnia 2023 r. o godz. 1700 głośna próba syren alarmowych, która polegać będzie na wyemitowaniu ciągłego dźwięku syreny w okresie jednej minuty. Głośna próba obejmuje syreny znajdujące się w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych tj. w Domaniewicach, Krępie, Reczycach, Rogoźnie, Sapach, Skaratkach, Stroniewicach i Strzebieszewie.

Wójt Gminy
Paweł Kwiatkowski

Załącznik:

Ogłoszenie Wójta Gminy Domaniewice z dnia 31-07-2023r.pdf

Budowa hali namiotowej nad torem do łyżworolek w m. Domaniewice

Gmina Domaniewice w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizuje zadanie inwestycyjne pn. ,, Budowa hali namiotowej nad torem do łyżworolek w m. Domaniewice”.

Wartość dofinansowania: 1.568.000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 2.288.000,00 zł

Ww. inwestycja obejmuje:

-wykonanie fundamentów do hali;

-wykonanie hali o powierzchni zabudowy 1187,30 m2 z gotowych prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych pokrytych tkaniną poliestrową PCV;

-wykonanie oświetlenia hali (w tym wewnętrznej linii zasilającej z istniejącego budynku usługowego do projektowanej hali wraz z tablicami elektrycznymi z osprzętem, przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu);

-wykonanie utwardzenia z kostki brukowej;

-przebudowę linii energetycznej z napowietrznej w podziemną oraz przebudowę kanalizacji zewnętrznej i sieci wodociągowej w zakresie kolidującym z budową powyższej hali.

Tablica informacyjna - budowa hali namiotowej nad torem do łyżworolek w m. Domaniewice