Najświeższe informacje z Domaniewic i okolic.

Informacja

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – II termin – 2023

AKCYZA ROLNICZA

 Wójt Gminy Domaniewice informuje:


Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

 • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r. w ilości 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła;
 • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka zwrotu podatku wynosi:

 • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
 • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie
 • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.


Dotacje będą wypłacane w terminie 2 – 31 października 2023 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/1 litr ON

Paweł Kwiatkowski
Wójt Gminy Domaniewice

Załączniki:

Informacja – Akcyza rolnicza Procedura_składania_wniosków_o_zwrot_podatku_akcyzowego_w_II_naborze_2023_r Wzór_wniosku_akcyza_2019-1 Wzór_wniosku_akcyza_2023_świnie_owce_kozy_konie-2
Klauzula Rodo

KRUS apeluje – Postępuj mądrze i zgłaszaj wypadki bezzwłocznie

Rozpoczął się okres wakacyjny. Dla rolników to czas nasilonych prac polowych. Pośpiech, nieuwaga, zmęczenie i warunki pogodowe zwiększają ilość zagrożeń przy pracy rolniczej. Jedną z kampanii Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2023 roku jest akcja „Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz”, która ma na celu ograniczenie zagrożeń wypadkowych podczas użytkowania ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. Wypadki takie zwykle powodują najgroźniejsze urazy.

W I półroczu 2023 roku w województwie łódzkim zgłoszono 443 wypadki przy pracy rolniczej, z czego do Placówki Terenowej KRUS w Łowiczu zgłoszono 29 zdarzeń. Liczba zgłoszonych wypadków jest coraz niższa, jednak należy pamiętać, że każdy wypadek to ból i cierpienie poszkodowanego i jego rodziny, długa rekonwalescencja i wymierne straty dla prowadzonego gospodarstwa.

Przypominamy podstawowe zasady bhp, które mogą uchronić przez wypadkiem przy użyciu ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych:

– każda maszyna rolnicza powinna być używana zgodnie z jej przeznaczeniem
– wszystkie fabryczne osłony maszyn i urządzeń powinny być zamontowane na swoich miejscach, a uszkodzone osłony należy niezwłocznie wymienić na nowe. Osłony zdjęte na czas naprawy lub konserwacji powinny być zamontowane niezwłocznie po zakończeniu prac naprawczych
– maszyny rolnicze do ciągnika powinna dołączać jedna osoba, zaznajomiona z instrukcją obsługi tych maszyn
– każdorazowo przed uruchomieniem maszyny należy skontrolować sprawność elementów i podzespołów stwarzających potencjalne zagrożenie dla obsługi, w szczególności wszelkich przekładni, końcówek wałów, czopów, sprzęgieł oraz urządzeń zabezpieczających i ostrzegawczych, a więc wszelkich osłon, świateł i hamulców
– przed rozpoczęciem pracy maszyną rolniczą należy upewnić się, że w jej pobliżu nie ma żadnych niepowołanych osób, a zwłaszcza dzieci, które nie zawsze zdają sobie sprawę z niebezpieczeństw związanych z zabawą na terenie gospodarstwa
– do pracy z wykorzystaniem maszyn i narzędzi rolniczych należy zakładać ubrania przylegające do ciała, bez zwisających lub luźnych elementów, które mogłyby zostać pochwycone przez elementy mechaniczne, a także starannie zawiązane buty robocze z podeszwą zmniejszającą ryzyko poślizgu i wzmocnionym noskiem zabezpieczającym palce
– maszyny rolnicze należy utrzymywać w czystości, elementy elektryczne należy często oczyszczać z kurzu i pyłu, aby zapobiec zagrożeniom pożarowym
– nie należy przewozić ludzi na pracujących lub transportowanych maszynach, chyba że producent dopuszcza taką możliwość, a maszyny są wyposażone w siedziska dla pasażerów
– koła i pasy napędowe, przekładnie, wały przegubowo-teleskopowe oraz końców-ki wałów bezwzględnie muszą posiadać komplet osłon
– maszyny przemieszczające się po drogach publicznych powinny znajdować się w pozycji transportowej
– niedozwolona jest praca maszynami naprawianymi prowizorycznie
– każdorazowo przed opuszczeniem ciągnika lub maszyny należy odpowiednio zabezpieczyć sprzęt, np. maszynę zawieszaną na ciągniku trzeba całkowicie opuścić, następnie można wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki
– w celu uniknięcia samoczynnego przetoczenia, wszystkie maszyny i przyczepy w czasie postoju powinny być zabezpieczone klinami podłożonymi pod koła
– dołączanie i odłączanie wałków przegubowo-teleskopowych można wykonywać tylko przy wyłączonym napędzie wałka odbioru mocy, wyłączonym silniku ciągnika i po wyjęciu kluczyka ze stacyjki
– wszystkie ruchome części mechaniczne muszą być systematycznie smarowane i sprawdzane pod kątem sprawności. Zatarte łożyska są bardzo częstą przyczyną pożarów kombajnów czy pras do słomy.
– maszyny i pojazdy należy zaopatrzyć w podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice) na wypadek pożaru.
Prosimy wszystkich rolników o zachowanie szczególnej ostrożności podczas pracy z maszynami rolniczymi oraz o stosowanie opisanych powyżej zasad bezpiecznej pracy.

Wypadki należy zgłaszać bezzwłocznie do placówek KRUS

Wypadki do których dochodzi w okresie żniw, często bywają zgłaszane do KRUS dopiero jesienią, choć powinny być zgłoszone jak najszybciej. Prosimy nie czekać ze zgłoszeniem do zakończenia leczenia. Przypominamy, że zgłoszenia wypadku przy pracy rolniczej powinien dokonać poszkodowany lub inna osoba, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. Można tego dokonać osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną (e-mailem) lub przez EPUAP, we wszystkich placów-kach terenowych KRUS. Nie ma konieczności osobistego stawienia się w Placówce Terenowej, by zgłosić wypadek. Wystarczy wykonać telefon lub wysłać wiadomość mailową do jednostki, w której podlega się ubezpieczeniu społecznemu rolników. Dalsze formalności zostaną wykonane w miejscu zamieszkania poszkodowanego podczas oględzin miejsca i przedmiotów związanych z wypadkiem. Przypominamy, że późne zgłoszenie wypadku utrudni przeprowadzenie postępowania powypadkowego i może uniemożliwić przyznanie jednorazowego odszkodowania.

Troska o dzieci

W załączeniu przekazuję również apel Wojewódzkiej Komisji ds. bhp w rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Łodzi, dotyczący zapewniania bezpiecznych wakacji najmłodszym mieszkańcom wsi. Dzieci w okresie letnim są szczególnie narażone na różnego rodzaju zagrożenia w gospodarstwie rolnym. Przypominam także, że KRUS wykupił dla wszystkich dzieci rolników grupowe ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (NWW). Rodzice dziecka, które uległo wypadkowi, mogą złożyć wniosek o wypłatę odszkodowania do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych AGRO Ubezpieczenia.

Tomasz Nowicki
Dyrektor
Oddziału Regionalnego
KRUS w Łodzi

Informacja

Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa

Szanowni Państwo,

W dniu 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa.

Wypłacane świadczenie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przysługuje sołtysom i byłym sołtysom, którzy:

– Ukończyli 60 (kobiety) lub 65 (mężczyźni) lat,
– Pełnili funkcje sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż 8 lat.

Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły.

W związku z powyższym Wójt Gminy Domaniewice na podstawie posiadanych dokumentów archiwalnych Urzędu Gminy będzie wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.

W przypadku gdyby takie dokumenty nie zachowały się w archiwum UG, osoba wnioskująca do KRUS o przyznanie świadczenia może dołączyć swoje oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa wraz z pisemnymi oświadczeniami, potwierdzającymi ten fakt, przez co najmniej 5 osób zamieszkujących sołectwo w czasie, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa.

Z uwagi, iż ustawa wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2023 r. proszę o składanie wniosków do Urzędu o wydanie zaświadczenia po tym terminie.

Wnioski należy składać w pokoju nr 1 (sekretariat) w budynku urzędu: Domaniewice, ul. Główna 2

Poniżej znajduje się wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji Sołtysa.

Załącznik:

Wniosek o wydanie zaświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa.docx

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia dla sołtysów.pdf

LI sesja Rady Gminy Domaniewice

Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice Bartłomiej Jurga zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2023 roku o godz. 13:00 w GOKu odbędzie się LI sesja Rady Gminy Domaniewice. 

Szanowni Państwo, obrady LI sesji będą, jak zawsze, transmitowane na żywo, a zatem zapraszamy do śledzenia transmisji online

Proponowany porządek obrad LI Sesji Rady Gminy Domaniewice

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy – debata.
 5. Sprawa udzielenia Wójtowi Gminy Domaniewice wotum zaufania – podjęcie uchwały.
 6. Sprawa zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Domaniewice za 2022 rok i sprawozdania finansowego za 2022 r. – podjęcie uchwały.
  – przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r,
  – przedstawienie sprawozdania finansowego,
  – przedstawienie Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy,
  – przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi,
  – przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
 7. Sprawa udzielenia Wójtowi Gminy Domaniewice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 r. – podjęcie uchwały.
 8. Sprawa zmiany budżetu Gminy Domaniewice na  rok 2023 – podjęcie uchwały.
 9. Sprawa zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2023-2032– podjęcie uchwały.
 10. Sprawa powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych – podjęcie uchwały
 11. Sprawa uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Domaniewice na lata 2023 – 2027” – podjęcie uchwały.
 12. Sprawa trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Domaniewicach  – podjęcie uchwały.
 13. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 14. Wolne wnioski i dyskusja.
 15. Zakończenie obrad

Obrady Rady Gminy transmitowane będą na stronie https://domaniewice.sesja.pl/

Zapisy archiwalne z obrad Rady Gminy znajdują się na stronie https://domaniewice.sesja.pl/portal/videos

Informacja

INFORMACJA

Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż od dnia 20 czerwca 2023 roku na terenie gminy Domaniewice rozpoczną prace osoby dostarczające druki zgłoszeń dot. wyposażenia posesji w zbiorniki na nieczystości ciekłe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Wypełnienie i dostarczenie zgłoszenia jest obowiązkowe.

Od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce został nałożony obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przypominamy, iż godnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) za brak umowy i/lub brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych właścicielowi grozi kara grzywny.

Informacja

Ogłaszamy otwarty konkurs ofert – Prowadzenie działań aktywizacyjnych skierowanych do mieszkańców Gminy Domaniewice w wieku 60 lat i więcej

Wójt Gminy Domaniewice

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn.„Prowadzenie działań aktywizacyjnych skierowanych do mieszkańców Gminy Domaniewice w wieku 60 lat i więcej”

Szczegóły w załączniku:

Zarządzenie nr 48-23 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 12 czerwca 2023r.pdf

Informacja

Zmiana godzin pracy Urzędu

Wójt Gminy Domaniewice

informuje mieszkańców Gminy Domaniewice,

od 1 czerwca 2023r. do 31 sierpnia 2023r.

zmianie ulegną godziny otwarcia Urzędu:

Pon. – Pt. 7.00 – 15.00

 
Wójt Gminy Domaniewice
Paweł Kwiatkowski