Informacja

Stosownie do § 3 Zarządzenia Nr 30/22 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 5 kwietnia 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Domaniewice w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Konsultacje ustalono w dniach 15.04.2022 r. – 29.04.2022 r. w Urzędzie Gminy w Domaniewicach.
W wyznaczonym terminie do konsultacji żadna z organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art, 3 ust, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową na terenie Gminy Domaniewice nie przystąpiła.
W związku z powyższym Wójt Gminy nie ma podstaw do przedstawiania wyników konsultacji.

Załączniki:

informacja z konsultacji spolecznych_2022

projekt_uchwaly_ws._programu_wspolpracy_2022

Zarzadzenie_nr_30-22