Informacja

Wójt Gminy Domaniewice ogłasza nabór wniosków na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2023 roku

Na podstawie art. 27 ust.2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 1599) oraz Uchwały nr XV/100/20 Rady Gminy Domaniewice z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego polegającego na sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Domaniewice (Dz. Urz. Woj. Lodź, poz.3998).

Niniejszy nabór dotyczy wniosków, których realizacja wpłynie na rozwój sportu na terenie Gminy Domaniewice.

§ 1. 1. Warunki i tryb udzielania dotacji określa Uchwala nr XV/100/20 Rady Gminy Domaniewice z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego polegającego na sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Domaniewice.
2. Dotacje mogą uzyskać kluby sportowe z terenu Gminy Domaniewice niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu.

§ 2. 1. Dotacja może być przeznaczona w szczególności na pokrycie następujących kosztów:
1) realizacji programów szkolenia sportowego;
2) zakupu sprzętu i wyposażenia sportowego;
3) związanych z korzystaniem z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
4) organizacji zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;
5) wynagrodzenia kadry szkoleniowej;
6) zakupu nagród rzeczowych, pucharów, medali, dyplomów;
7) obsługi sędziowskiej i medycznej zawodów;
8) transportu, podróży zawodników i kadry trenerskiej na zawody;
9) obsługi administracyjnej i księgowej związanej z realizacją zadania, przy czym może być ono pokryte z dotacji w wysokości nie większej niż 10% dotacji.
2. Dotacja powinna mieć wpływ na:
1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;
2) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;
3) poprawy kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców przez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;
4) promocje sportu i aktywnego stylu życia;
5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Domaniewice.

§3.1. Termin wykorzystania dotacji na realizacje przedsięwzięć obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023 roku.
2. Na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu w 2023 roku planuje się przeznaczyć kwotę 160.000 zł ( sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).
3. Wójt Gminy Domaniewice zastrzega sobie prawo odwołania naboru wniosków będącego przedmiotem ogłoszenia w każdym czasie.

§ 4.1 Wnioski o dotację należy złożyć w zamkniętej kopercie wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Gminy w Domaniewicach w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2023 roku z dopiskiem w piśmie przewodnim „Wniosek- Sport”.
2. Do wniosku o przyznanie wsparcia klub sportowy zobowiązany jest załączyć:
1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru lub ewidencji;
2) kopię aktualnego statutu;
3) kopię sprawozdania finansowego za rok poprzedzający rok złożenia wniosku lub oświadczenie o aktualnym stanie finansowym w przypadku klubu sportowego zrejestrowanego w roku ogłoszenia naboru wniosków;
4) kopię Sprawozdania z wykonania zadania za rok poprzedzający rok złożenia wniosku, jeżeli klub sportowy otrzymał dotacje z Gminy Domaniewice w roku poprzednim;
5) uproszczony kosztorys i harmonogram, który w przypadku zmiany danych w nim zawartych podlega niezwłocznej aktualizacji;
6) wykaz obiektów sportowych niezbędnych do realizacji zadania;
7) wykaz kadry szkoleniowej niezbędnej do realizacji zadania.
3. Złożenie wniosku o dotację nie jest równoznaczne z przyznaniem środków finansowych.
4. Wnioski zostaną rozpatrzone w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty ich złożenia.
5. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

§ 5. Przy rozpatrywaniu wniosków będzie brane pod uwagę:
1) stopień przyczyniania się wykonania zadania do realizacji celu publicznego, o którym mowa w §3 ust 1 Uchwały nr XV/100/20 Rady Gminy Domaniewice z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego polegającego na sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Domaniewice;
2) wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy na dotacje w zakresie rozwoju sportu;
3) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów (kosztorys zadania) w odniesieniu do zakresu rzeczowego, celu zadania i planowanych efektów;
4) liczby zawodników/drużyn przewidzianych do realizacji zadania;
5) popularność dyscypliny sportu;
6) kwalifikacje kadry szkoleniowej;
7) poziom sportowy zawodników;
8) możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcy;
9) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Domaniewice w odniesieniu do rzetelności i terminowości rozliczania się z otrzymanych środków.

§ 6. 1. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania lub nieprzyznania dotacji klubowi sportowemu podejmuje Wójt Gminy Domaniewice i nie przysługuje od niej odwołanie.
2. Pozytywna decyzja Wójta Gminy Domaniewice jest podstawą do zawarcia umowy o dotację celową.
3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od kwoty wnioskowanej przez klub sportowy.
4. Kwota dofinansowania realizacji celu publicznego z zakresu sportu z budżetu Gminy Domaniewice nie może przekroczyć 90% jego kosztów. Za 10% wkładu własnego klubu sportowego uznaje się środki finansowe nie pochodzące z budżetu Gminy Domaniewice.
5. O przyznaniu lub nieprzyznaniu dotacji kluby sportowe zostaną powiadomione pisemnie.
Szczegółowych informacji w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaniewicach pokój nr 12 tel. (46) 830-17-65.

Załączniki:

Ogłoszenie – Nabór wniosków na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2023 roku.pdf

Uchwała nr XV.100.20 w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego polegającego na sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Domaniewice.pdf

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na wsparcie zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu.doc