Drodzy Mieszkańcy Gminy Domaniewice
Już po raz piąty możecie zdecydować na co przeznaczyć środki z funduszu soleckiego w swoim sołectwie.
Zakres zadań do realizacji z tych środków jest bardzo duży i obejmuje wszystkie zadania własne gminy służące poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zadania własne gminy obejmują następujące sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
3a) działalności w zakresie telekomunikacji;
4) lokalnego transportu zbiorowego;
5) ochrony zdrowia;
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;
8) edukacji publicznej;
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
11) targowisk i hal targowych;
12) zieleni gminnej i zadrzewień;
13) cmentarzy gminnych;
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania
i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
18) promocji gminy;
19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723);
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Serdecznie zapraszam na zebrania sołeckie.

Terminy zebrań na najbliższy tydzień

Lp.

Data i godzina

Sołectwo

Miejsce zebrania

Kwota funduszu soleckiego

1. 29.08.2019 r. godz.19 00 Stroniewice Świetlica wiejska 18 242,70 zł
2. 05.09.2019 r. godz. 19 00 Lisiewice Małe Lokal u p. Leszka Pawlaty 13 827,80 zł
3. 05.09.2019 r. godz. 20 00 Lisiewice Duże Świetlica wiejska 12 245,10 zł
4. 09.09.2019 r. godz. 20 00 Domaniewice GOK 41 650,00 zł
5. 10.09.2019 r. godz. 19 00 Sapy Świetlica wiejska 20 450,15 zł
6. 10.09.2019 r. godz. 20 00 Strzebieszew Świetlica wiejska 24 448,55 zł
7. 11.09.2019 r. godz. 19 00 Krępa Świetlica wiejska 37 276,75 zł
8. 17.09.2019 r. godz. 20 00 Skaratki Szkoła Podstawowa
w Skaratkach
23 407,30 zł
9. 17.09.2019 r. godz. 20 00 Skaratki pod Las Szkoła Podstawowa
w Skaratkach
13 577,90 zł
10. 17.09.2019 r. godz. 21 00 Skaratki pod Rogóźno Szkoła Podstawowa
w Skaratkach
15 160,60 zł
11. 24.09.2019 r. godz. 19 00 Reczyce Świetlica wiejska 27 613,95 zł
12. 25.09.2019 r. godz. 19 30 Rogóźno Świetlica wiejska 26 905,90 zł

                                                                                                                                 

                                                                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                                                                         Paweł Kwiatkowski