Mieszkańcy Gminy Domaniewice

Uprzejmie informuję, że ze względu na zmianę w dniu 6 września 2019 r. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w związku z naliczaniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustawodawca wprowadził obowiązek zagospodarowania odpadów biodegradowalnych (zielonych w postaci ściętej trawy, liści, drobnych gałęzi itp.), co musi być brane pod uwagę przy przygotowaniu postępowania przetargowego przy jednoczesnej możliwości zwolnienia w części z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady w kompostownikach przydomowych.

Proszę o jak najszybsze poinformowanie tutejszego urzędu o przewidywanym kompostowaniu bioodpadów poprzez wypełnienie załączonej ankiety.

Niezależnie od powyższego informuję, że Rada Gminy w związku ze zmianą ustawy określi nowy wzór deklaracji zgodnie z art. 6m w/w ustawy. W deklaracji tej Rada może wymagać podania informacji o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów. W przypadku braku informacji zwrotnej o kompostowaniu będziemy zmuszeni do naliczenia znacznie wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi szacowanymi ok 5 zł na osobę.

Bardzo prosimy o poważne potraktowanie niniejszej informacji i pilne złożenie ankiety, nie później niż do dnia 20 listopada 2019 r.

Druki ankiet dostępne w Urzędzie Gminy Domaniewice

/ pokój nr 12 / w godzinach 8.00 – 16.00.

 

ankieta – dla m,ieszkańców