UCHWAŁA NR XLV/264/18
RADY GMINY DOMANIEWICE

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Domaniewice

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) Rada Gminy Domaniewice uchwala, co następuje:

§ 1. Na Przewodniczącego Rady Gminy Domaniewice został wybrany
Pan Arkadiusz Stajuda.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Dorota Lusztak