INFORMACJA DLA WYBORCÓW

1. Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców na dzień głosowania w dniu 28 czerwca 2020r. w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020r.

Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców.

Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula , który dopisał wyborcę do spisu wyborców.

2. W przypadku kiedy wyborca nie dokonał zgłoszenia dopisania się do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania do dnia 23 czerwca 2020r. ma możliwość dopisania się do spisu wyborców do dnia 07 lipca 2020r. w ponownym głosowaniu.