Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi, mając na względzie obowiązek naliczania, pobierania i przekazywania wpłaty na rzecz funduszy promocji produktów rolno-spożywczych informuje, iż zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne KOWR umożliwia uczestnikom funduszy promocji złożenie formularza Deklaracji drogą elektroniczną poprzez platformę eRolnik. Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest posiadanie Profilu Zaufanego.

Zwracamy się z prośbą o informowanie podmiotów zobowiązanych do wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych o możliwości skorzystania z platformy eRolnik.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2021 r., poz. 43, z późn. zm.) podmiotami zobowiązanymi do wpłat na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych (uczestnikami) są przedsiębiorcy:

 • – prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju świń, bydła lub cieląt, koni, jagniąt lub owiec, drobiu;
 • – będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych świń, żywego bydła lub cieląt, żywych koni, żywych jagniąt lub owiec, żywego drobiu;
 • – prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa zbóż;
 • – będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy skupują owoce lub warzywa od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt. 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku o towarów i usług tj. rolników ryczałtowych;
 • – będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy skupują ryby od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt. 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku o towarów i usług;
 • – prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa roślin oleistych;

przy zakupie każdego z towarów od którego naliczane są wpłaty na fundusze promocji tj.:

 • – świń żywych;
 • – bydła i cieląt żywych;
 • – koni żywych;
 • – owiec żywych;
 • – zbóż;
 • – owoców i warzyw;
 • – drobiu żywego;
 • – ryb;
 • – roślin oleistych.

Podmioty te są zobowiązane do naliczenia i pobrania od dostawcy (tj. od podmiotu, który zbywa na ich rzecz ww. towary) wpłaty w wysokości 0,1 % wartości netto na: Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego, Fundusz Promocji Mięsa Wołowego, Fundusz Promocji Mięsa Końskiego, Fundusz Promocji Mięsa Owczego, Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, Fundusz Promocji Owoców i Warzyw, Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego, Fundusz Promocji Ryb, natomiast w wysokości 0,2 % wartości netto nalicza się w przypadku Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

Wpłaty pobrane od dostawców są odprowadzane na rachunek danego funduszu promocji przez zobowiązanych do tego przedsiębiorców po zakończeniu kwartału lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, w którym dokonał naliczenia i pobrania od swoich dostawców.

Jednocześnie, podmioty zobowiązane (przedsiębiorcy):

 • – będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy wytwarzają owoce i warzywa
 • – będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność w zakresie połowu ryb w wodach śródlądowych i morskich,
 • – będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb,

samodzielnie naliczają wpłaty na poszczególne fundusze promocji na podstawie faktur za zbyte przez nich towary objęte obowiązkiem wpłat na fundusze. Kwota naliczona za towary zbyte w ramach kwartału powinna zostać odprowadzona na rachunek funduszu promocji po zakończeniu kwartału lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Przedsiębiorcy zobowiązani do dokonywania wpłat na fundusze promocji wraz z wpłatą składają do Dyrektora Generalnego KOWR, za pośrednictwem Oddziału Terenowego KOWR właściwego terytorialnie dla siedziby zobowiązanego, deklaracji w której w szczególności określona zostanie:

 • – wartość netto towaru;
 • – kwota wpłat na fundusze promocji pobrana od dostawców;
 • – kwota wpłat na fundusze naliczona do odprowadzenia.

Deklaracja powinna zostać złożona po zakończeniu kwartału którego dotyczy, lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Przedsiębiorcy zobowiązani do dokonywania wpłat na więcej niż 1 fundusz promocji składają wyłącznie 1 deklarację wykazując zobowiązania na poszczególnych funduszach promocji. Natomiast zobowiązania na poszczególne fundusze muszą zostać uregulowane odrębnie na rachunki poszczególnych funduszy promocji.