Powiat Łowicki na mocy ww. ustaw realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

W 2021 r. w powiecie łowickim funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W punktach świadczona jest również nieodpłatna mediacja. Na podstawie art. 28a ustawy – w czasie zagrożenia epidemicznego, w okresie stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu w celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom oraz osobom korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Informacje ogólne 2021

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 2021 r

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2021 r

Pismo KZJ.8130.3.2021