Usuń azbest

Szanowni Państwo!

W związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia polegającego na:

Unieszkodliwieniu z terenu Gminy Domaniewice odpadów zawierających azbest magazynowanych na posesjach, a ujawnionych i zinwentaryzowanych podczas inwentaryzacji oraz odpadów zgłoszonych przez ich właścicieli, a powstałych do dnia 12.02.2024 r. w ramach zinwentaryzowanych zasobów na  poszczególnych posesjach

 

Wójt Gminy Domaniewice zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości na których znajdują się odpady azbestowe o zgłaszanie chęci udziału w w/w przedsięwzięciu.

Zgłoszenie należy dokonać na wskazanym formularzu znajdującym się w Urzędzie Gminy u Pani Bożeny Kosiorek (pok. nr 12) do dnia 12.02.2024 r.

Po wyżej wymienionym terminie nie będzie możliwości zgłoszenia odpadów azbestowych do odbioru, dlatego zwracamy szczególną uwagę na dotrzymanie terminu.

Kolejnym etapem będzie przeprowadzona weryfikacja zgłoszonej ilości odpadów poprzez wizję lokalną na posesji. W trakcie prowadzonej weryfikacji wykonywana będzie dokumentacja fotograficzna, która będzie stanowiła element składowy dokumentacji związanej z pozyskiwaniem dotacji.

 

Zadanie polegające na unieszkodliwianiu odpadów azbestowych zrealizowane tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zastrzeżenia:

  1. Zweryfikowana ilość na zlecenie Urzędu Gminy zostanie odebrana nieodpłatnie przez  wyspecjalizowaną firmę w terminie ustalonym przez Gminę.
  2. Ustala się, że odpady nie pochodzące z zasobów danej posesji nie będą usuwane, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości będą wydawane decyzje nakazujące ich usunięcie na własny koszt.
  3. Z finansowania nie skorzystają osoby, które we własnym zakresie usunęły odpady azbestowe pomimo posiadania wszystkich odpowiednich dokumentów.

Finansowaniu podlegać będzie usunięcie i unieszkodliwienie odpadów pochodzących  z konkretnej posesji i uznanych jako własność Wnioskodawcy.

Załączniki:

Unieszkodliwienie z terenu Gminy Domaniewice odpadów zawierających azbest.pdf

Domaniewice – zgłoszenie chęci udziału 2024.pdf

Domaniewice – zgłoszenie chęci udziału 2024.docx