Święto Konstytucji 3 Maja jest jednym z najważniejszych świąt narodowych w Polsce.

Konstytucja 3 Maja została uchwalona w 1791 roku przez Sejm Czteroletni. Na jej podstawie doszło do wielu zmian w ustroju politycznym i społecznym kraju. Konstytucja wprowadziła zasadę równości przed prawem, wolności osobistej i prawo do własności, a także wprowadzała system trójpodziału władzy.

Była ona pierwszą w Europie, a drugą – po konstytucji Stanów Zjednoczonych – spisaną ustawą zasadniczą na świecie. 11 artykułów tego dokumentu wprowadzało trójpodział władzy, monarchię dziedziczną, opiekę prawną nad chłopami i mieszczaństwem oraz znosiło liberum veto.

Stała się ukoronowaniem tego, co dobre i oświecone w polskiej historii i kulturze.

Po zmianie ustroju w Polsce od 1990 r. święto Konstytucji 3 maja należy ponownie do najbardziej uroczyście obchodzonych świąt państwowych. To dzień ustawowo wolny od pracy. W tym roku jest to środa.