W związku z licznymi skargami na wałęsające się psy, które są zagrożeniem dla ludzi a zwłaszcza dla dzieci, zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, aby psy były trzymane na uwięzi lub w zamkniętych podwórkach.

Dopuszcza się spuszczanie psa z uwięzi na nieruchomości właściciela, pod warunkiem, że nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający psu wydostanie się na zewnątrz.

Osoby utrzymujące psy, są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierząt , które utrzymują i szkody przez nie wyrządzone. /Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2016 r, poz. 250 ze zm.)

Na podstawie art. 77 Kodeksu Wykroczeń ( Dz. U. z 2015r. poz. 1094 ze zm.) „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy utrzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny „

PROSZĘ O STOSOWANIE SIĘ DO W/W PRZEPISÓW.

Z poważaniem

Domaniewice, dnia 27 marca 2017r.                                                                          Paweł Kwiatkowski