Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkurs na stanowisko:

Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach, ul. Główna 13, 99-434 Domaniewice, wraz z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach, Skaratki 44a, 99-434 Domaniewice 

I. Do konkursu może przystąp osoba, która spełnia wymagania określone przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektororaz inn stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436, z późn. zm.) tj.:

 1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

  1. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu;

  2. ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela danym w przedszkolu i spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt. 3 – 10;

  3. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

  4. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

  5. uzyskał:

   1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

   2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

   3. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

 • przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

  1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

  2. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

  3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  4. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

  5. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z póź. zm.);

 1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
 • jest zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych bądź nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881), spełniającym określone wyżej wymogi, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

3. osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
  o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

 2. ukończyła studia magisterskie,

 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,

 5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

 6. spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2), 5), 7) oraz 9).

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola,

 2. poświadczoną przez kandydata za zgodnoś

 3. z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

 4. życiorys z przebiegiem pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

  • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

  • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

  • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3,

 6. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
  z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

 7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

 9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z póź. zm.),

 11. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem –
  w przypadku nauczyciela,

 12. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodnoś

 13. z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 14. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
  z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 16. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Na żądanie organu prowadzącego kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.

III. Oferty należy składa

w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:

Konkurs na stanowiskDyrektorPublicznego Przedszkola w Domaniewicach wraz z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach” w terminido 24.03.2017 r. w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Domaniewicach, ul. Główna 13a, 99-434 Domaniewice (budynek gimnazjum).

Konkursy przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Domaniewice.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu będą udzielane w siedzibie Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Domaniewicach – tel. 46 838 35 67

Wójt Gminy Domaniewice

Paweł Kwiatkowski