W dniu 03 marca 2020 r. Wójt Gminy Domaniewice podpisał Umowę o przyznanie pomocy dla operacji pn. ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową wodociągu w Gminie Domaniewice” w ramach, której Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości  1.975 460,00 zł (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych). Przyznana pomoc realizowana będzie w ramach operacji typu ,,Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.

logo

zdjęcie

Scan_202003032