Drodzy Mieszkańcy Gminy Domaniewice
Już po raz kolejny możecie zdecydować na co przeznaczyć środki z funduszu soleckiego w swoim sołectwie.
Zakres zadań do realizacji z tych środków jest bardzo duży i obejmuje wszystkie zadania własne gminy służące poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zadania własne gminy obejmują następujące sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
3a) działalności w zakresie telekomunikacji;
4) lokalnego transportu zbiorowego;
5) ochrony zdrowia;
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;
8) edukacji publicznej;
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
11) targowisk i hal targowych;
12) zieleni gminnej i zadrzewień;
13) cmentarzy gminnych;
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania
i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
18) promocji gminy;
19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723);
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Serdecznie zapraszam na zebrania sołeckie.

Terminy zebrań:

Lp.

Data i godzina

Sołectwo

Miejsce zebrania

Kwota funduszu soleckiego

1. 21.09.2020 r. godz. 19 30 Sapy Świetlica wiejska 23 476,88 zł
2. 22.09.2020 r. godz. 20 00 Skaratki Szkoła Podstawowa
w Skaratkach
26 447,42 zł
3. 22.09.2020 r. godz. 20 00 Skaratki pod Las Szkoła Podstawowa
w Skaratkach
15 667,22 zł
4. 22.09.2020 r. godz. 21 00 Skaratki pod Rogóźno Szkoła Podstawowa
w Skaratkach
17 344,14 zł
5. 23.09.2020r. godz. 18 00 Krępa Świetlica wiejska 42 210,47 zł
6. 23.09.2020 r. godz. 20 00 Reczyce Świetlica wiejska 31 574,01 zł
7. 24.09.2020 r. godz. 18 00 Lisiewice Duże Świetlica wiejska 14 134,04 zł
8. 24.09.2020 r. godz. 19 00 Lisiewice Małe Lokal u p. Leszka Pawlaty 16 002,61 zł
9. 25.09.2020 r. godz. 19 30 Rogóźno Świetlica wiejska 31 094,89 zł
10. 28.09.2020 r. godz. 19 00 Domaniewice Budynek OSP w Domaniewicach 47 912,00 zł
11. 29.09.2020 r. godz. 17 00 Stroniewice Świetlica wiejska 21 177,10 zł
12. 29.09.2020 r. godz. 19 00 Strzebieszew Świetlica wiejska 27 788,96 zł

Wójt Gminy

Paweł Kwiatkowski

fundusz na strone UG (3)