Informacja

Informacja

Stosownie do § 3 Zarządzenia Nr 114/22 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 13 września 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Domaniewice w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.”

Konsultacje ustalono w dniach 22.09.2022 r. – 10.10.2022 r. w Urzędzie Gminy w Domaniewicach.

W wyznaczonym terminie do konsultacji żadna z organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art, 3 ust, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową na terenie Gminy Domaniewice nie przystąpiła.

W związku z powyższym Wójt Gminy nie ma podstaw do przedstawiania wyników konsultacji.

Załączniki:

Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia ”Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023”.pdf

Zarządzenie nr 114-22.pdf