Wójt Gminy Domaniewice ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Klubu Dziecięcego w Domaniewicach – Stanowisko dofinansowane w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego w Domaniewicach” nr RPLD.10.01.00-10-B011/20. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

Dokumenty:

Klauzula inf. – rekrutacja
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Ogłoszenie – Kierownik Klubu Dziecięcego
Oświadczenie – obowiązek alimentacyjny
Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sadu
Oświadczenie o stanie zdrowia
Oświadczenie o władzy rodzicielskiej
Oświadczenie o zakazie pełnienia funkcji kierowniczych
Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH