Podsumowanie projektu:

,,Naprzeciw Nam – promowanie regionu oraz zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej  dla mieszkańców Sołectwa Strzebieszew” współfinansowanego z  budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego                                                             

W celu dokończenia prac rozpoczętych w 2016 r. przy Świetlicy Wiejskiej  w Strzebieszewie został napisany projekt ,,Naprzeciw Nam – promowanie regionu oraz zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej  dla mieszkańców Sołectwa Strzebieszew”. Projekt napisany przez Sołectwo Strzebieszew i złożony przez Gminę Domaniewice zakwalifikował się do uzyskania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy
w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Za pośrednictwem projektu w okresie lipiec-październik 2017 r. zagospodarowano przestrzeń publiczną oraz poprawiono bazę sportowo-rekreacyjną przy Świetlicy Wiejskiej
w Strzebieszewie poprzez:

– uporządkowanie i wyrównanie powierzchni wokół Świetlicy

– utwardzenie terenu – ułożenie kostki brukowej pod wybudowaną altaną

– ułożenie agrotkaniny antychwastowej

– wysypanie piaskiem placu zabaw dla dzieci

– zasiew trawy

– nasadzenia krzewów i drzew

Mieszkańcy Sołectwa angażując się w projekt nieodpłatnie własnymi siłami  uporządkowali teren oraz wypoziomowali plac zabaw, rozłożyli w wyznaczonych miejscach agrotkaninę
i uzupełnili powierzchnię pod placem zabaw zakupionym piaskiem, dokonali nasadzeń krzewów i drzew ozdobnych oraz siewu trawy.

W ramach wykonania w/w prac mieszkańcy wykorzystywali siły rąk własnych oraz  sprzęt rolniczy, który posiadają np. ciągniki rolnicze z ładowaczami i maszynami towarzyszącymi. Sprzęt posłużył do wszelkich prac równających, mieszających oraz przewożenia materiałów.

 

Dodatkowo w dniu 26 sierpnia 2017 r.  w celu promowanie regionu dla Sołectwa Strzebieszew zorganizowano imprezę (współorganizatorzy: Ochotnicza Straż Pożarna
w Strzebieszewie, Koło Gospodyń Wiejskich w Strzebieszewie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Domaniewicach). W ramach tego przedsięwzięcia  przygotowano poczęstunek z potraw regionalnych, zorganizowano konkursy i zabawy dla rodzin oraz zakupiono nagrody
i upominki związane z regionem i folklorem łowickim, a także wspólnie biesiadowano. W dniu imprezy Strażacy OSP w  Strzebieszewie zapoznali również dzieci i młodzież ze sprzętem strażackim, który znajduje się w strażnicy.

Całość projektu pozwoliła zarówno na dokończenie prac przy Świetlicy jak i integrację mieszkańców Sołectwa Strzebieszew.zdjęcie 1

Zdjęcia z realizacji projektu:

 

 

zdjęcie 2 

zdjęcie 10zdjęcie 9

zdjęcie 3zdjęcie 4zdjęcie 5zdjęcie 6zdjęcie 7zdjęcie 8