,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestycja w obszary wiejskie”

Operacja pn. ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową wodociągu
w Gminie Domaniewice”,
mająca na celu: poprawę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Domaniewice poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci wodociągowej na terenie gminy, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”,
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Umowa o przyznanie pomocy nr 00082-65150-UM0500159/19 z dnia 03 marca 2020 roku.
W ramach ww. operacji Gmina Domaniewice:

-Zrealizowała w latach 2020-2023 zadanie inwestycyjne w formule zaprojektuj i wybuduj pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Domaniewicach”.
-Wybudowała w 2020 roku na działce o nr ewid. 587 odcinek sieci wodociągowej o długości 0,851 km. Odcinek sieci został wykonany w ramach gminnego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej, rozdzielczej w m. Domaniewice”.

Całkowity koszt operacji wyniósł 5.415.690,00 zł., z czego 1.975.460,00 zł., stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zdjęcia po realizacji operacji: