Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Gmina Domaniewice w styczniu 2023 r. zakończyła zadanie pn.: ,,Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Domaniewicach”, które jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania: 5.268.090,00 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Łodzi 2.320.000,00 PLN, w tym w formie pożyczki 1.624.000,00 PLN oraz w formie dotacji 696.000,00 PLN.

Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: www.wfosigw.lodz.pl
Przedmiotem przedsięwzięcia była przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Domaniewicach o przepustowości Qdśr = 350 m3/d., Qdmax = 440 m3/d. Nowa oczyszczalnia ścieków odbierać będzie ścieki z terenu gminy Domaniewice z istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, jak również przyjmować będzie ścieki dowożone taborem asenizacyjnym z obszaru nieskanalizowanego. Zrealizowane zadanie zapewni odbiór ścieków dla 3325 RLM, co umożliwi m.in. na płynny odbiór ścieków dotychczasowych, jak i na rozbudowę kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.

Zdjęcia po realizacji zadania: