„Kości i stawy też rolnika sprawy” – to hasło jednej z licznych kampanii prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, prowadzonych w 2021 roku. Jej celem jest zwrócenie uwagi na przyczyny chorób i urazów układu mięśniowo-szkieletowego, które są nie tylko źródłem dolegliwości, ale zwiększają też ryzyko wypadku przy pracy rolniczej.
Choroby układu ruchu to jedna z najczęściej występujących w społeczeństwie grup scho­rzeń. Problem ten dotyczy szczególnie rolników. Nasilenia dolegliwości bólowych mogą prowadzić do okresowej lub trwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Przyczyny występowania chorób układu ruchu:

 • nadmierny wysiłek fizyczny – podnoszenie oraz przenoszenie ładunków o dużej masie i gabarytach, przemieszczanie ładunków w pozycji wymuszonej z jednocze­snym skrętem tułowia, a także zawyżona samoocena możliwości fizycznych czło­wieka.
 • długotrwała praca w wymuszonej pozycji ciała – powtarzalne czynności (czę­ste pochylenia, skręty tułowia, praca na kolanach powodująca obciążenia statycz­ne), nieodpowiednio przygotowane stanowisko pracy i źle dobrane narzędzia.
 • brak odpowiednich środków wspomagających przemieszczanie ładunku – wózków, taczek itp.
 • ekspozycja na wibrację ogólną – dotyczy kierowców ciągników i rolniczych ma­szyn samobieżnych.
 • czas pracy rolnika – zbyt długa praca powodująca przeciążenia narządu ruchu.
 • stres – jako działanie długofalowo sprzyjające wypadkom i urazom (spiętrzenie prac związanych z okresem zbiorów, klęski żywiołowe, trudna sytuacja ekono­miczna gospodarstwa, problemy rodzinne).
 • praca ze zwierzętami – możliwość wystąpienia urazów narządu ruchu spowodo­wanych szarpnięciem, przygnieceniem przez zwierzęta itp.

Możesz zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób układu ruchu:

 • stosując właściwą technikę podnoszenia i przenoszenia – według zasady: podnoś ładunki oburącz, jak najbliżej ciała, na zgiętych kolanach, z wyprostowa­nymi plecami (tułowiem), unikając obciążenia jednostronnego.

organizując ergonomiczne stanowisko pracy – redukuj do minimum koniecz­ność wykonywania czynności takich jak: skręty i zginanie tułowia, zginanie nad­garstków, unoszenie rąk ponad głowę, łokci ponad obręcz barków przez właściwy dobór narzędzi pracy na stanowisku oraz ich rozmieszczenie w sposób łatwo do­stępny, co znacznie ułatwi Ci pracę.

 • ograniczając do minimum ręczne prace transportowe – korzystaj z narzędzi pomocniczych (wózków, taczek, transporterów itp.), dziel ładunki na mniejsze czę­ści, korzystaj z pomocy drugiej osoby przy przenoszeniu ładunków o większej ma­sie. Przestrzegaj norm podnoszenia i przenoszenia: praca stała – 12 kg (kobiety), 30 kg (mężczyźni); praca dorywcza: kobiety – 20 kg, mężczyźni – 50 kg.
 • stosując przerwy w pracy – w celu odciążenia mięśni przez odpoczynek lub zmianę rodzaju wykonywanej pracy (praca urozmaicona).
 • kontrolując stan zdrowia – wykonuj podstawowe badania profilaktyczne, zadbaj o systematyczną aktywność ruchową.
 • unikając bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami, szczególnie z dużymi osob­nikami.
 • zapobiegając urazom układu ruchu – stosuj zawsze czyste obuwie, dostosowane do wykonywanej pracy, usztywniające staw skokowy, z podeszwą antypoślizgową. Korzystaj z bezpiecznych drabin przy pracach na wysokości, stosuj zabezpieczenia przed upadkiem (przy wchodzeniu i schodzeniu z ciągników, maszyn i przyczep ko­rzystaj z drabinek, podestów oraz uchwytów zamontowanych fabrycznie).

Nie lekceważ bólu! Skorzystaj z bezpłatnej rehabilitacji

Długotrwałe przeciążenia organizmu mogą dać o sobie znać nawet po kilku latach jako wynik sumy mikrourazów. Jednym ze sposobów zapobiegania lub łagodzenia dolegliwości ze strony układu ruchu jest bezpłatna rehabilitacja, realizowana w Centrach Rehabilitacji Rolników. Rehabilitacja ta zyskała duże uznanie rolników.

Na rehabilitację leczniczą kierowane są osoby ubezpieczone w KRUS zagrożone całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, uznane okresowo za całkowicie niezdol­nych do pracy w gospodarstwie rolnym, które rokują jej odzyskanie w wyniku dalszego le­czenia i rehabilitacji. Niedawno centra w Jedlcu i Szklarskiej Porębie uruchomiły nowy profil rehabilitacji leczniczej dla osób po przebytej chorobie COVID-19.

Podstawą skierowania jest wniosek o skierowanie sporządzony przez lekarza prowadzące­go pacjenta, lub prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy (albo komisji lekar­skiej Kasy). Kasa ponosi pełne koszty rehabilitacji leczniczej, całodobowej opieki medycz­nej, zakwaterowania i wyżywienia. Osoba skierowana otrzymuje również zwrot kosztów dojazdu do zakładu rehabilitacji.

Zachęcam wszystkich rolników z powiatu łowickiego do składania wniosków o skierowanie na rehabilitację. Więcej informacji na temat zasad kierowania na turnusy rehabilitacyjne można uzyskać pod numerami telefonów: (42) 665 07 29 (OR KRUS w Łodzi), (43) 824 15 43 (PT KRUS w Zduńskiej Woli) i (44) 725 64 25 (PT KRUS w Tomaszowie Mazowieckim).
Placówka Terenowa KRUS w Łowiczu – działanie prewencyjne 31.05.2021 r.