Rządowy Program Odbudowy Zabytków ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego zachęcam do złożenia wstępnego wniosku o udzielenie dotacji w/w zakresie w Urzędzie Gminy w Domaniewicach do dnia 14 marca 2023r. godz. 16:00.

Wniosek powinien zawierać:

1) dane wnioskodawcy (nazwę i adres wnioskodawcy, REGON, NIP, adres do korespondencji i e-mail);

2) dane personalne osoby upoważnionej do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail);

3) wskazanie zabytku, którego wniosek dotyczy, z uwzględnieniem miejsca jego położenia;

4) wskazanie tytułu prawnego do zabytku;

5) nazwę i opis inwestycji – określenie zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, które wnioskodawca planuje wykonać;

6) przewidywany okres realizacji inwestycji;

7) przewidywany termin zakończenia inwestycji;

8) przewidywaną wartość inwestycji (w PLN);

9) wskazanie kwoty udziału własnego (w PLN);

10) procentowy udział własny wnioskodawcy w realizacji inwestycji;

11) kwotę wnioskowanych środków (w PLN);

12) oświadczenie wnioskodawcy o wpisie zabytku do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 lub ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Uwaga: Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków może być przyznane jedynie w przypadku posiadania przez wnioskodawcę udziału własnego na realizację zadania inwestycyjnego w obszarach, o których mowa powyżej, pochodzącego ze środków innych niż środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości nie niższej niż 2% wartości zadania inwestycyjnego.

 

Wójt Gminy Domaniewice

Paweł Kwiatkowski