Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice Bartłomiej Jurga zawiadamia, że w dniu 28 marca 2024 roku o godz. 12:00 w GOK u odbędzie się LIX sesja Rady Gminy Domaniewice.
Szanowni Państwo, obrady LIX sesji będą, jak zawsze, transmitowane na żywo, a zatem zapraszamy do śledzenia transmisji online

Proponowany porządek obrad LIX sesji Rady Gminy Domaniewice

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wręczenie nagród dla sportowców za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym w 2023 roku.
 5. Sprawa zmiany budżetu Gminy Domaniewice na rok 2024 – podjęcie uchwały.
 6. Sprawa zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2024 – 2032 – podjęcie uchwały.
 7. Sprawa uchylenia uchwały nr LVIII/318/24 Rady Gminy w Domaniewicach z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakup pojazdu służbowego dla potrzeb funkcjonariuszy KPP w Łowiczu – podjęcie uchwały.
 8. Sprawa udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb funkcjonariuszy KPP w Łowiczu – podjęcie uchwały.
 9. Sprawa uchylenia uchwały Rady Gminy Domaniewice nr LVIII/319/24 z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakup wyposażenia dla potrzeb strażaków z PSP w Łowiczu – podjęcie uchwały.
 10. Sprawa udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łowickiemu -podjęcie uchwały.
 11. Sprawa przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Domaniewice w 2024 r. – podjęcie uchwały.
 12. Sprawa planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli na rok 2024 – podjęcie uchwały.
 13. Sprawa wyrażenia zgody na przeniesienie praw własności do nieruchomości będącej własnością Gminy Domaniewice jako odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną gminną (działka 606/3) – podjęcie uchwały.
 14. Sprawa wyrażenia zgody na przeniesienie praw własności do nieruchomości będącej własnością Gminy Domaniewice jako odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną gminną (działka 606/4)– podjęcie uchwały.
 15. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach za rok 2023.
 16. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 17. Wolne wnioski i dyskusja.
 18. Zakończenie obrad.

Obrady Rady Gminy transmitowane będą na stronie https://domaniewice.sesja.pl/
Zapisy archiwalne z obrad Rady Gminy znajdują się na stronie https://domaniewice.sesja.pl/portal/videos