Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice Bartłomiej Jurga zawiadamia, że w dniu 01 lutego 2021 roku o godz. 13:00 odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Domaniewice.

Szanowni Państwo, obrady XXII sesji będą, jak zawsze, transmitowane na żywo, a zatem zapraszamy do śledzenia transmisji online.

Proponowany porządek obrad XXII Sesji Rady Gminy Domaniewice w dniu 01 lutego 2021 r., godz. 13.00

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.  Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawa odwołania Skarbnika Gminy Domaniewice – podjęcie uchwały.
 5. Sprawa powołania Skarbnika Gminy Domaniewice – podjęcie uchwały.
 6. Sprawa zmiany uchwały Nr XXI/131/20 Rady Gminy Domaniewice z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok  – podjęcie uchwały.
 7. Sprawa zmiany budżetu Gminy Domaniewice na rok 2021 – podjęcie uchwały.
 8. Sprawa zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2021-2024 wraz z prognozą długu na lata 2021-2031– podjęcie uchwały.
 9. Sprawa zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – podjęcie uchwały.
 10. Sprawa przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Domaniewice na lata 2021-2026 – podjęcie uchwały.
 11. Sprawa zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały.
 12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych  przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 13. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 14. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 15. Wolne wnioski i dyskusja.
 16. Zakończenie obrad.

 

Obrady Rady Gminy transmitowane będą na stronie https://domaniewice.sesja.pl/
Zapisy archiwalne z obrad Rady Gminy znajdują się na stronie https://domaniewice.sesja.pl/ .