Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice Bartłomiej Jurga zawiadamia, że w dniu 22 czerwca 2021 roku o godz. 13:00 odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Domaniewice.
Szanowni Państwo, obrady XXVI sesji będą, jak zawsze, transmitowane na żywo, a zatem zapraszamy do śledzenia transmisji online. 

Proponowany porządek obrad XXVI Sesji Rady Gminy Domaniewice w dniu
22 czerwca 2021 r. godz. 13.00

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy – debata.
 5. Sprawa udzielenia Wójtowi Gminy Domaniewice wotum zaufania – podjęcie uchwały.
 6. Sprawa zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Domaniewice za 2020 rok i sprawozdania finansowego za 2020 r. – podjęcie uchwały.

– przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r,
– przedstawienie sprawozdania finansowego,
– przedstawienie Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy,
– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi,
– przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

 1. Sprawa udzielenia Wójtowi Gminy Domaniewice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. – podjęcie uchwały.
 2. Sprawa zmiany budżetu Gminy Domaniewice na 2021 rok – podjęcie uchwały.
 3. Sprawa zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2021-2024 wraz z prognozą długu na lata 2021-2031 – podjęcie uchwały.
 4. Sprawa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty obszarów wsi: Domaniewice, Strzebieszew i Skaratki – podjęcie uchwały.
 5. Sprawa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, na fragmencie wsi Domaniewice – podjęcie uchwały.
 6. Sprawa zmiany uchwały Nr XXIII/149/21 Rady Gminy Domaniewice w sprawie uchwalenia Gminnego Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025r – podjęcie uchwały.
 7. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 8. Wolne wnioski i dyskusja.

Zakończenie obrad

Obrady Rady Gminy transmitowane będą na stronie https://domaniewice.sesja.pl/
Zapisy archiwalne z obrad Rady Gminy znajdują się na stronie https://domaniewice.sesja.pl/ .