Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice Bartłomiej Jurga zawiadamia, że w dniu 05 listopada 2021 roku o godz. 13:00 odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Domaniewice.

Szanowni Państwo, obrady XXX sesji będą, jak zawsze, transmitowane na żywo, a zatem zapraszamy do śledzenia transmisji online

Proponowany porządek obrad XXX Sesji Rady Gminy Domaniewice w dniu 05 listopada 2021r. godz. 13.00

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Sprawa określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Domaniewice na lata 2021-2030”, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – podjęcie uchwały.
 5. Sprawa zmiany budżetu Gminy Domaniewice na 2021 rok – podjęcie uchwały.
 6. Sprawa zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2021-2024 wraz z prognozą długu na lata 2021-2031 – podjęcie uchwały.
 7. Sprawa obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Domaniewice – podjęcie uchwały.
 8. Sprawa określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Domaniewice – podjęcie uchwały.
 9. Sprawa określenia stawek podatku od środków transportowych – podjęcie uchwały
 10. Sprawa przyjęcia „Rocznego programu współpracy na 2022 rok Gminy Domaniewice
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” – podjęcie uchwały.
 11. Sprawa uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Domaniewice – podjęcie uchwały.
 12. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Gminy Domaniewice oraz pracowników administracji samorządowej Gminy Domaniewice za 2020 rok.
 13. Losowanie nagród „ Gminnej loterii dla osób zaszczepionych przeciwko COVID-19”
 14. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 15. Wolne wnioski i dyskusja.
 16. Zakończenie obrad