Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice Bartłomiej Jurga zawiadamia, że w dniu 30 stycznia 2023 roku o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się XLVI sesja Rady Gminy Domaniewice. 
Szanowni Państwo, obrady XLVI sesji będą, jak zawsze, transmitowane na żywo, a zatem zapraszamy do śledzenia transmisji online

Proponowany porządek obrad XLVI Sesji Rady Gminy Domaniewice

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Sprawa zmiany budżetu Gminy Domaniewice na rok 2023– podjęcie uchwały.
 5. Sprawa zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2023-2032–podjęcie uchwały
 6. Sprawa zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały.
 7. Sprawa  planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli na rok 2023 – podjęcie uchwały
 8. Sprawa podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – podjęcie uchwały.
 9. Sprawa  określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – podjęcie uchwały.
 10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 r.
 11. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 12. Wolne wnioski i dyskusja.
 13. Zakończenie obrad.

 

Obrady Rady Gminy transmitowane będą na stronie https://domaniewice.sesja.pl/

Zapisy archiwalne z obrad Rady Gminy znajdują się na stronie https://domaniewice.sesja.pl/portal/videos