Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 z późn. zm.).

(więcej…)

Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Domaniewice ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Opiekuna Klubu Dziecięcego – 2 etaty Stanowisko dofinansowane w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego w Domaniewicach” nr RPLD.10.01.00-10-B011/20 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

(więcej…)

Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Domaniewice ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Klubu Dziecięcego w Domaniewicach – Stanowisko dofinansowane w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego w Domaniewicach” nr RPLD.10.01.00-10-B011/20. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.
(więcej…)