wolen 3333

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Domaniewicach poszukuje właściciela świnek wietnamskich, które zostały znalezione w okolicy miejscowości Stroniewice.

Każda osoba, która może pomóc w ustaleniu pochodzenia świnek wietnamskich proszona jest o kontakt pod numerem telefonu 46 830 17 74 w Urzędzie Gminy w Domaniewicach.

Domaniewice, dnia 31 października 2019r.

Mieszkańcy Gminy Domaniewice

Uprzejmie informuję, że ze względu na zmianę w dniu 6 września 2019 r. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w związku z naliczaniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustawodawca wprowadził obowiązek zagospodarowania odpadów biodegradowalnych (zielonych w postaci ściętej trawy, liści, drobnych gałęzi itp.), co musi być brane pod uwagę przy przygotowaniu postępowania przetargowego przy jednoczesnej możliwości zwolnienia w części z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady w kompostownikach przydomowych.

Proszę o jak najszybsze poinformowanie tutejszego urzędu o przewidywanym kompostowaniu bioodpadów poprzez wypełnienie załączonej ankiety.

Niezależnie od powyższego informuję, że Rada Gminy w związku ze zmianą ustawy określi nowy wzór deklaracji zgodnie z art. 6m w/w ustawy. W deklaracji tej Rada może wymagać podania informacji o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów. W przypadku braku informacji zwrotnej o kompostowaniu będziemy zmuszeni do naliczenia znacznie wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi szacowanymi ok 5 zł na osobę.

Bardzo prosimy o poważne potraktowanie niniejszej informacji i pilne złożenie ankiety, nie później niż do dnia 20 listopada 2019 r.

Druki ankiet dostępne w Urzędzie Gminy Domaniewice

/ pokój nr 12 / w godzinach 8.00 – 16.00.

 

ankieta – dla m,ieszkańców

Plakat KSOW Szkolenie

Spotkanie informacyjne pn.: „Postaw na własny biznes”

Informacja (2)Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Postaw na własny biznes”.

Spotkanie informacyjne odbędzie się: 18 września 2019 roku w godzinach 10:00 – 12:00 (rejestracja
od godz. 9:45) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu,
ul. Ułańska 2, sala wykładowa Biblioteki Pedagogicznej, parter – rekrutacja
do 16.09.2019 r.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/3711-spotkania-informacyjne-pn-postaw-na-wlasny-biznes – rekrutacja do 16.09.2019 r. Informujemy
o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Do skorzystania ze spotkania zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego.

Program spotkania

 1. Rejestracja uczestników.
 2. Fundusze Europejskie na założenie działalności gospodarczej dla osób fizycznych:
  • poniżej 29 roku życia – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
  2014 – 2020;
  • powyżej 30 roku życia – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020;
  • zamieszkałych na obszarach wiejskich – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020;
  • w formie niskooprocentowanych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  – w ramach Instrumentów zwrotnych;
  • programy akceleracyjne – w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.
 3. Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 4. Konsultacje indywidualne.

Organizator spotkania

Organizator spotkania w Łowiczu:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu
ul. Świętojańska 1
99-400 Łowicz
Tel.: 46 837 72 29; 46 837 52 67
e-mail:
LPILowicz@lodzkie.pl

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

Fundusz Sołecki

Drodzy Mieszkańcy Gminy Domaniewice
Już po raz piąty możecie zdecydować na co przeznaczyć środki z funduszu soleckiego w swoim sołectwie.
Zakres zadań do realizacji z tych środków jest bardzo duży i obejmuje wszystkie zadania własne gminy służące poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zadania własne gminy obejmują następujące sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
3a) działalności w zakresie telekomunikacji;
4) lokalnego transportu zbiorowego;
5) ochrony zdrowia;
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;
8) edukacji publicznej;
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
11) targowisk i hal targowych;
12) zieleni gminnej i zadrzewień;
13) cmentarzy gminnych;
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania
i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
18) promocji gminy;
19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723);
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Serdecznie zapraszam na zebrania sołeckie.

Terminy zebrań na najbliższy tydzień

Lp.

Data i godzina

Sołectwo

Miejsce zebrania

Kwota funduszu soleckiego

1. 29.08.2019 r. godz.19 00 Stroniewice Świetlica wiejska 18 242,70 zł
2. 05.09.2019 r. godz. 19 00 Lisiewice Małe Lokal u p. Leszka Pawlaty 13 827,80 zł
3. 05.09.2019 r. godz. 20 00 Lisiewice Duże Świetlica wiejska 12 245,10 zł
4. 09.09.2019 r. godz. 20 00 Domaniewice GOK 41 650,00 zł
5. 10.09.2019 r. godz. 19 00 Sapy Świetlica wiejska 20 450,15 zł
6. 10.09.2019 r. godz. 20 00 Strzebieszew Świetlica wiejska 24 448,55 zł
7. 11.09.2019 r. godz. 19 00 Krępa Świetlica wiejska 37 276,75 zł
8. 17.09.2019 r. godz. 20 00 Skaratki Szkoła Podstawowa
w Skaratkach
23 407,30 zł
9. 17.09.2019 r. godz. 20 00 Skaratki pod Las Szkoła Podstawowa
w Skaratkach
13 577,90 zł
10. 17.09.2019 r. godz. 21 00 Skaratki pod Rogóźno Szkoła Podstawowa
w Skaratkach
15 160,60 zł
11. 24.09.2019 r. godz. 19 00 Reczyce Świetlica wiejska 27 613,95 zł
12. 25.09.2019 r. godz. 19 30 Rogóźno Świetlica wiejska 26 905,90 zł

                                                                                                                                 

                                                                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                                                                         Paweł Kwiatkowski

 

 

Piknik Francja-Elegancja - plakat